יום ראשון, 30 במרץ 2014

הכוהן המטהר/ שיר מאת: אהובה קליין.(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

הכוהן  המטהר/שיר מאת: אהובה קליין ©

 

הכוהן עומד ומהרהר

מאחריותו אינו מתנער

מפני טעויות  יישמר

הבגד חיש יבער.

 

הנגעים עולים בלהבות

פירות באושים לעבירות

לשונות האש לוחשות

ייתמו דרכים עקלקלות.

 

כי עם חכם ונבון

ידבק באל עליון

לשונו לעד ינצור

תורת משה ישמור.

 

הערה: השיר בהשראת פרשת: תזריע,[חומש ויקרא]

purifier / Song By:AHUVA Klein ©

_The Cohen stands and ponders


Responsibility does not shake


Because errors will be saved


Garment quickly burn.

Lesions flames


Rotten fruit offenses


Tongues of fire whisper


My earthly devious ways.

That a wise and understanding


El Elyon stick


Tongue up withholding


Keep the law of Moses.

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שבת, 29 במרץ 2014

ציורי תנ"ך/ הכהן שורף את הבגד הנגוע/ציירה: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"ושרף את הבגד או את השתי או את הערב.."
[ויקרא י"ג,נ"ב]


Biblical painting

The Cohen burns the affected clothes

הטכניקה: שמן על בד]

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת תזריע- מה מסתתר מאחורי נגע הצרעת?/ מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת תזריע: מה  מסתתר מאחורי נגע הצרעת?

מאמר מאת: אהובה קליין ©

[המאמר לעילוי נשמת אימי ז"ל-חיה בת  בן-ציון]

בפרשת תזריע מסופר על נגע הצרעת:

"והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה וטמא,טמא יקרא:כל ימי אשר הנגע בו יטמא ,טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו:

והבגד כי- יהיה בו נגע  צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים...והיה הנגע ירקרק או אדמדם בבגד,או בעור...וראה הכוהן את הנגע והסגיר את הנגע שבעה ימים:  וראה את-הנגע ביום השביעי כי פשה הנגע בבגד או-בשתי או בערב או בעור לכל אשר יעשה העור למלאכה צרעת ממארת הנגע טמא הוא:ושרף את הבגד.."

[ויקרא  י"ג,מ"ה- נ"ב]

השאלות הן:

א] מהי מטרת  נגע הצרעת?

ב] מהו הטעם שבגדי הצרוע יהיו פרומים וראשו פרוע ועל שפם יעטה?[יכסה פניו על מקום השפה]

ג] מהו תפקידו של הכוהן במקרה של  צרעת?

התשובה לשאלה א]

כאשר הצרעת פוגעת בבני אדם או,בבתיהם או בגדיהם על כך אומרים רוב המפרשים,כי אין נגע זה בא מסיבה טבעית,אלא בדרך נס:

כעונש על עיסוק בעניין לשון הרע:"מצורע"-מוציא –רע.

בתורה אנו מוצאים הוכחות לכך:

מרים –אחות משה דיברה לשון הרע על אשת משה.

כמו שהכתוב מתאר:"ותדבר מרים ואהרון במשה על-אודות האישה הכושית אשר לקח כי אישה כושית לקח...והנה  מרים מצורעת כשלג ויפן אהרון אל מרים והנה מצורעת"[במדבר  י"ב,א-י"א]

הרמב"ן אומר: כי כל העוסק בחטא לשון הרע-עובר על ביטול מצוות עשה :

"ולפי דעתי היא מצוות עשה ממש כמו  זכור את יום השבת לקדשו"

הרמב"ם אומר:[בהלכות טומאה צרעת פרק ט"ו]: כי התורה מזהירה:

"הישמר לך בנגע הצרעת זכור את אשר עשה למרים".

במקומות רבים מציין הרמב"ם,כי עונש הצרעת בא על עוון לשון הרע.

לכן גם בידודו של המצורע בא  כדי להרחיקו מחטאו:"שלא  יתעסק בשיחת רשעים,שהן  הליצנות ולשון הרע"

החפץ חיים אומר: כי כוונת התורה הייתה להראות לבעל לשון הרע כוחו של דיבור,כי:"החיים והמוות ביד הלשון"

רבינו בחיי  אומר:כי הנגע הוא אות ומופת על חטאים שחטא האדם ומביא את דברי חז"ל:למה הדבר דומה? לעבד שהיה רע ונמכר לאדון,האדון ידע על רוע העבד,לפיכך הכין כבלים שבעזרתם היה רודה בו במידה ולא שמע בקולו,ואם המשיך העבד במעשיו הרעים האדון היה כובלו בעזרת הכבלים.

הנמשל: הקב"ה יודע את נפש האדם כי עלול לחטוא ולכן התקין מראש ייסורים כדי שבאמצעותם  יעניש וירדה בהם כאשר יסורו מדרך התורה.

והיה סדר מסוים לנגעים: אם האדם חטא,תחילה הנגע  היה  פוגע בבתים:

כמו שנאמר:"ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם"[ויקרא י"ד]

אם עשה תשובה,הוטב לו,אך אם המשיך לחטוא,הקב"ה  פוגע בבגדיו:"והבגד כי יהיה בו נגע צרעת"[שם י"ג]

אם האדם חזר לדרך הטובה,הוטב לו ואם לא, ה' היה פוגע באמצעות הנגע בגופו.

התשובה לשאלה ב]

על כך עונה הגאון רבי שלמה קלוגר מברודי ומבסס את דבריו על דברי חז"ל:

הקב"ה התקין לאדם שתי מחיצות כדי שלא יעסוק בעניין לשון הרע:השפתיים והשיניים,אולם אם האדם בכל זאת חוטא ואינו נעזר ב"שומרים" אלה, אז מטילים עליו מחיצה שלישית והיא: כיסוי פניו עד  השפם וגם דורשים מהמצורע  שיודיע  לסביבתו כי הוא טמא כדי שהבריות יתרחקו ממנו.

בכך יש עונש-מידה כנגד מידה: כשם  שבעזרת לשונו פגע באנשים וגרם להם שיהיו מנודים מהחברה,כך גם הוא כאשר  מכריז על טומאתו לסביבה,גורם לכך שכולם יתרחקו ממנו.

רבינו בחיי מביא מדרש: על פיו  כל הפעולות הנ"ל: פריעת השיער והבגד וכיסוי  פניו,הם משל: הצרוע זה בית המקדש,אשר בו מתרחש הנגע-עבודה זרה שמטמאה כנגע.

הבגדים הפרומים הם-בגדי הכהונה.

וראשו הפרוע-זוהי השכינה שנסתלקה מבית הבחירה.

וכיסוי הפנים עד השפה-משל לכך שביטלו תורה.

והטמא-משל לחורבן בית ראשון ושני.

התשובה לשאלה ג]

תפקיד הכוהן: ראשית לבדוק ולראות אם אכן  מדובר בנגע הצרעת.

במקרה והנגע פגע בבגד, אם אחרי הכיבוס עדיין לא נעלם יש לקרוע את הנגע מהבגד אם הדבר לא יועיל והנגע מתפשט,הכוהן שורף את הבגד.

אך אם הנגע יעלם באמצעות הכיבוס של הבגד,הכוהן חייב לטבול את הבגד כדי שיהיה טהור.

לסיכום לאור האמור לעיל,ניתן להסיק כי נגע הצרעת מופיע בדרך נס -  בעבור עוון לשון הרע.

ורבנו בחיי מדגיש: כי עונש זה היה קורה ,אך ורק ,בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ- מקום חול ומנגד גם לא בירושלים- שהיא מיועדת לבית הבחירה ולא  חולקה בין השבטים.

יהי רצון ועם ישראל  יקיים את התורה  ככתבה ולשונה ויתרחק מעוון לשון הרע  הגורם גם לשנאת חינם.ומי ייתן וכולנו נתאחד כאיש אחד בלב אחד ונרבה רק באהבת חינם ובע"ה  נזכה לגאולה במהרה.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום רביעי, 19 במרץ 2014

דגים טהורים/שיר מאת: אהובה קליין (Pure fish / Song By: Ahuva Klein ©

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
דגים טהורים/שיר מאת: אהובה קליין ©

אי שם בים סוער
כל גל ביופיו יתהדר
בצילו חבויים דגים
פעמים לפתע מתגלים.

מידי יום ביומו
יצא הדייג למלאכתו
יטבול חכתו במים
יזכה לברכת שמים.

ברשתו יעלה דגים
בעלי קשקשת וסנפירים
בסימניהם גנוזות סגולות
פלאי פלאים סודי סודות.

ישמשו לסעודה דשנה
באירועים חגיגה וחתונה
ישביעו רעבון הסועדים
על כך יודו לאלוקים.


הערה: השיר בהשראת פרשת שמיני [חומש ויקרא]

Pure fish / Song By: Ahuva Klein ©

Somewhere in stormy seas
Each wave will finally have beautiful
Fish hidden shadow
Times suddenly revealed.

Every day
Fishing out his work
Dip his line in the water
Will receive the blessing of heaven.

Netted fish will
With scales and fins
Purple has varying strands hidden
Phenomenal confidential secrets.

Serve a hearty meal
Wedding and celebration events
Satisfy hunger diners
That thank God.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שלישי, 18 במרץ 2014

ציורי תנ"ך/ דגים טהורים/ ציירה: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"את זה  תאכלו מכול אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אותם תאכלו" [ויקרא יא,ט]
הטכניקה: שמן על בד.
Biblical painting


Pure fish with signs of purity.

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת שמיני-כיצד מתגלית הבריאה במלוא הדרה בפרשה?/מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
פרשת שמיני-כיצד מתגלית   הבריאה במלוא הדרה בפרשה?
מאמר מאת:אהובה קליין.
[לעילוי נשמת אימי ז"ל-חיה בת בן-ציון]
בפרשה זו ישנו ציווי לעם ישראל לאכול מהבהמות,העופות והדגים הכשרים,
ומנגד התורה מציגה את העופות,הבהמות שהם אסורים לאכילה.
וכדי להבחין בין הטמא לכשר התורה נותנת סימנים:
"זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ:כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו.."[ויקרא י"א,ג]
ולגבי הדגים נאמר:
"את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אותם תאכלו"[ויקרא י"א,ט]
ובהמשך נאמר:"כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים שקץ הוא לכם"
[שם ט,י"ב]
השאלות הן:
א] באיזה סדר מיוחד התורה מתארת את בעלי החיים האסורים לאכילה,או המותרים,ומה ניתן ללמוד מכך?
ב] מה המעלה של הסנפירים והקשקשת בדגים ?
ג] מדוע התורה ציוותה להתרחק מהמאכלים האסורים והתירה רק אכילת בשר
כשר?
התשובה לשאלה א]
לפי רבינו בחיי:התורה מתארת בסדר מיוחד את בעלי החיים והעופות,  באמצעות ארבעת יסודות הבריאה,מלמטה כלפי מעלה,אבל במקום אחר  סידור היסודות הוא  מלמעלה כלפי מטה והסימן לכך: ארמ"ע- אש ,רוח,מים,עפר.
וכך סידר גם שלמה המלך בספר משלי:
"מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחופניו מי צרר מים בשמלה מי הקים כל אפסי ארץ.."[משלי ל,ד]
אבל בפרשה זו, ארבעת היסודות של הבריאה דווקא מתחילים מלמטה כלפי מעלה והסימן לכך:
בראשי תיבות- עמר"א.
הבהמות והחיות המותרות והאסורות הם מיסוד העפר, ובהמשך יסוד המים-הכולל את אכילת הדגים המותרים והאסורים.
ובשלב השלישי התורה מתארת -את כל העופות המותרים והאסורים- השייכים ליסוד הרוח ובשלב הרביעי: התורה רומזת על היסוד האש והכוונה לאיסור אכילת השרצים,כגון החולד,העכבר והצב למינהו,הצב מתחלק לשני סוגים:
הערוד והסלמנדר"א.
הסלמנדר"א נרמזה במילה:"למינהו" וזוהי חיה מתיילדת באש בתנור שמתחמם במשך שבע שנים רצופות ,יומם ולילה ושם היא גדלה ומתפתחת,אך אם היא תיפרד רגע מהאש,מיד תמות ממש כאותם דגים המאבדים את חייהם בהיפרדם מן המים.
ועל כך אמרו חז"ל: כאשר היה מגיע  רבי עקיבא לפסוק זה:"וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ החולד והעכבר והצב למינהו"[שם י"רא,כ"ט] היה אומר:"מה רבו מעשיך ה' –כולם  בחכמה עשית"
ומתפעל:אתה אלוקים בראת בחוכמה את העולם: בים ישנן אוניות גדולות  ודגים שאינם יכולים לחיות מחוץ למים.
ואילו על היבשה - בעלי חיים שאינם יכולים לחיות בתוך מעמקי הים ,כי שם יאבדו את חייהם.
וישנם בעלי חיים שנבראו באש, שאם  יצאו לאוויר החופשי מיד סופם יגיע וכאלה שנבראו באוויר אם יכנסו לאש מיד ימותו- ומכאן המסקנה כמה הקב"ה ברא את העולם בחוכמה!
התשובה לשאלה ב]
הרמב"ן נותן הסבר מעניין לכך:אותם דגים אשר יש להם קשקשים וסנפירים-הם בדרך כלל מצויים בחלק העליון של הים , והם גדלים גם באוויר ותפקיד הקשקשת והסנפירים לתת להם קצת חום ובכך לדחות את הלחות הרבה שבמים- בדומה לצמר,לשיער ולציפורניים  באדם ובבהמה- שמשמשים הגנה מפני הלחות.
מה שאין כן אצל הדגים חסרי סימני הטהרה- הם בדרך כלל שוכנים במעמקי הים  והן להם אמצעי הגנה ומסיבה זו יש להם לחות קרה-אשר גורמת למוות לאותם שאוכלים מבשרם.
התשובה לשאלה ג]
התורה אסרה לאכול מאכלים אסורים  ועל כך ישנן דעות רבות:
כמה מחוקרי המקרא טוענים: כי הסיבה באיסור  האכילה: סיבה בריאותית.
הרמב"ם בספרו:"משנה תורה"[סוף ספר טהרה]מסביר  כי עניין הטומאה והטהרה נובע מגזירת הכתוב.ולא תמיד  מובן לדעת האדם.
אברבנאל טוען:שאומנם רבים חשבו כי הסיבה היא בריאותית,אך אין התורה באה לרפא את הגוף הגשמי, אלא תפקידה לדאוג לבריאותו הנפשית של האדם  ולרפא את תחלואיה.
ולכן התורה אסרה  את המאכלים שאינם כשרים.כי מאכלים פסולים אלה- מתעבים ומשקצים את נפשו.
רבי יצחק בן משה עראמה מסביר בספרו:"עקדת יצחק"-כשם שישנו הבדל בין האדם הגר בכפר- הרגיל לאכול מאכלים  מסוימים והוא בריא,אך לעומתו אדם הגר בעיר אם  יאכל אותם מאכלים שאינו רגיל לאוכלם, התוצאות עלולות להיות מזיקות לבריאותו.
כך ישנו הבדל בן עם ישראל הקדוש והטהור- לבין עובדי הכוכבים,בעוד שהם אוכלים מאכלי טומאה ואין הדבר מזיק להם,הרי אותו מזון בהחלט יזיק לעם ישראל בהיותו עם מיוחד נבחר וקדוש.
הכלי יקר אומר: כי המאכלים האסורים פוגעים בנשמתו של היהודי, הם משקצים את הנפש הטהורה ,ובאותו זמן מניסים את הרוח הטהרה וגורמים לאטימת השכל ויוצרים בו  תכונות אכזריות.
לסיכום,לאור האמור לעיל ניתן להגיע למסקנה,כי עניין המאכלים האסורים מזיק ליהודי, גורם לאטימת שיכלו ונוטע בו מידת אכזריות.
לכן,בהיות עם ישראל קדוש ונבחר עליו להתרחק ממאכלים טמאים אלה כפי שהתורה דורשת.

כמו כן,יש לזכור כי הקב"ה  העלה את עם ישראל ממצרים וכוונתו הייתה להעלות  את עם ישראל גם מבחינה רוחנית[כדברי רש"י]מי ייתן ועם ישראל יקפיד על קדושתו וידבק במידותיו של ה' הקדוש ובכך ישמש אור לגויים תמיד.
ציורי תנ"ך/ בעלי חיים טהורים ובעלי חיים טמאים/ציירה: אהובה קליין(c)[שמן על בד]
Biblical painting

Animals pure and impure animals
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום ראשון, 16 במרץ 2014

ציור מתוך מגילת אסתר/משלוח מנות ומתנות לאביונים/ ציירה: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
Biblical painting
Drawing from the Book of Esther

Packet delivery and gifts to the poor

ציור מתוך מגילת אסתר/משלוח מנות ומתנות לאביונים/ציירה: אהובה קליין (c)
הטכניקה: שמן על בד.
"..ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים"[מגילת אסתר ט,כ"ב]

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שבת, 15 במרץ 2014

ימי הפורים/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
ימי הפורים/ שיר מאת: אהובה קליין ©
 

ציור מתוך מגילת אסתר:העיר שושן צהלה ושמחה/ ציירה: אהובה קליין (c)[שמן על בד]


ימי הפורים זכורים לטוב
בכל שכונה בכל רחוב
השירה מרקיעה שחקים
אורה ושמחה ליהודים.

הגזירה צללה למעמקים
ברמ"ח איברים  הכול מודים
בקריאת מגילה חסדים ומעשים
 משלוחי מנות ומתנות לאביונים.

לאורך הדורות עומדים לכלותינו
מלך מלכי המלכים מצילנו
באמצעות ניסים סמויים וגלויים

אותם נגלה גנוזים בכתובים.Days of Purim / Song By: Ahuva Klein ©


Remember the good days of Purim
Every neighborhood in every street
Soaring poetry
Ora jubilation.

Derivation plunged into the depths
EEC thank all organs
Megillah reading and acts of kindness
Food packages and gifts to the poor.
Them discover hi

Through the generations stand Llachlotino
King of Kings savior
Through covert and overt miracles
dden in Scripture.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שלישי, 11 במרץ 2014

קריאת מגילת אסתר-בפורים- מה גנוז בה?/מאמר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
קריאת מגילת אסתר- בפורים-מה גנוז בה?
מאת: אהובה קליין.

[המאמר מוקדש לעילוי נשמת אימי ז"ל - חיה בת בן-ציון]

ציור מתוך מגילת אסתר/אסתר המלכה מצביעה אל עבר המן/
ציירה: אהובה קליין (c)[שמן על בד]
 Drawing from the Book of Esther / Esther the queen, pointing to 
the Haman / painted: Ahuva Klein (c) [oil on canvas]

קריאת מגילת אסתר היא  אחת המצוות החשובות בפורים,אותה אנו קוראים בבית הכנסת והכול חייבים בקריאתה:אנשים,נשים ויש לחנך גם את הקטנים לקרותה.
המגילה מתארת בפרטי פרטים את גזירת המן הרשע מזרע עמלק-אשר רצה להשמיד את היהודים בטענה שהם אינם מאוחדים,כפי שאמר למלך אחשורוש:
"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל המדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם.."[מגילת אסתר ג,ח]
בסופו של דבר, המן אינו מצליח במזימתו ובעזרת הקב"ה הכול מתהפך לטובת היהודים,ואילו המן ומשפחתו נענשים.
השאלות הן:
א] מהי מטרת קריאת מגילת אסתר ומדוע הכול חייבים לקרותה?
ב] כיצד יש  לקרוא את המגילה ומה גנוז בה?
ג] מדוע חשב המן כי ניתן בקלות להשמיד את היהודים?
ד] מהן המצוות הנוספות שיש לקיים בחג הפורים?
התשובה לשאלה א]
הרמב"ם אומר: כי מצוות קריאת מגילה היא חובה בפורים על כולם, ונחשבת למצוות "עשה" מדברי סופרים,ואפילו הכוהנים בזמן עבודתם מבטלים את מלאכתם כדי לבוא להאזין למקרא מגילה וגם מבטלים תלמוד תורה  כדי לקיימה.
מצווה  לקרוא את כולה  בלילה וביום.
מטרת קריאת המגילה היא לפרסם את הנס של השגחת ה' על עם ישראל ועל הניסים שעשה ועושה לנו מתוך הגנה עלינו  מפני  אויבנו.
התשובה לשאלה ב]
במסכת מגילה[פרק ב',משנה א'] נאמר:"הקורא את המגילה למפרע,לא יצא ידי חובתו"
כלומר יש לקרוא את המגילה ברציפות-לפי סדר הפרקים,פרק ב' לאחר א' וכן הלאה,והטעם לכך: כי רק כך ניתן להבחין ביד ה' גם אם הניסים אינם גלויים לעין ,אלא הכול נראה בדרך הטבע ואפשר לראות באופן ברור כי כוח עליון מכוון את האירועים באופן פלאי.
מתוך הקריאה במגילה מתגלה לנו הנצחיות המיוחדת  וההבנה כי בכל דור ודור קמים עלינו האויבים לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם.
ואין האירוע  הזה-המספר  על המן ומזימותיו הוא חד פעמי,אלא הרצון לכלות את עם ישראל,לובש צורה ופושט צורה בכל דור ודור מחדש.
התשובה לשאלה ג]
מסתבר, כי בשיא הצלחתו של המן- הוא היה מוקף באוהביו שהציעו לו מידי פעם עצות,כמו שכתוב:ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו"[מגילת אסתר  ה,י]
"ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו"]שם  ה,י"ד]
אך, לאחר כישלונו של המן אוהביו  הפכו לחכמיו,כפי שנאמר:
"ויאמרו לו חכמיו:"
וחז"ל מפרשים: כי חכמיו:"אמרו לו:אומה זו[ישראל] נמשלו לכוכבים ונמשלו לעפר,כשהם יורדים,הם יורדים  עד עפר,כשהם עולים, עולים עד למעלה  ככוכבים"
-הכוונה: העפר הוא גוש מלוכד אחד ואילו הכוכבים מפוזרים,כאשר עם ישראל נמצא בירידה-הכול  מתלכדים לגוש אחד של עפר,אבל כאשר הוא עולה –הוא מפורד ככוכבים.
גם כיום כאשר אנו שרויים במצב של משבר-אנו מתלכדים כאיש אחד,אך כאשר המצב נראה טוב,ישנן מחלוקות בעם.
המן המשיך להקשיב לחכמיו:כאשר התלונן בפניהם כי מרדכי אינו כורע ואינו משתחווה לו,אמרו לו:לעזוב את מרדכי כי בעבר כל מי "שהתחיל" עם היהודים נחל כישלון,כגון: עמלק בזמנו של משה, אגג בתקופת שאול...
המן ענה להם: כי היהודים של היום אינם אותם יהודים של הזמנים הקדומים,כאשר היו נאמנים לאלוקיהם-הוא השגיח עליהם,אך כעת הם שונים וכך ה' נטש אותם,כעת הם בגלות ואפשר  להציק להם.
ענו לו:"אם כך,עשה לו עץ ותלה את מרדכי עליו"
בלילה האחרון קודם תלייתו של מרדכי ,כביכול, ישב בבית המדרש ולמד תורה עם  כל החכמים.
למחרת בבוקר כאשר המן נצטווה להרכיב את מרדכי על הסוס ברחובות,ראה כי מרדכי  מלמד  תורה בני נוער רבים.
מייד רץ לספר ליועציו-"חכמיו",אמרו לו:"אם מזרע היהודים.."כלומר אם גם הילדים לומדים תורה לא תוכל לחסל אותם [על פי  מדרש של חז"ל]
התשובה לשאלה ד]
מצוות נוספות  בפורים הם:
משתה ושמחה,מצווה לערוך סעודת פורים ולשתות יין ולשמוח.
וזהו ביטוי גשמי לשמחה,כי גם הנס היה נס גשמי,המן רצה להרוג את כל הגוף היהודי.
מסיבה זו, אנו משמחים את הגוף במאכל ומשקה.
וזאת בניגוד לחג חנוכה שאז היונים רצו להשמיד אותנו רוחנית-ואסרו עלינו לקיים את מצוות התורה,לכן בחנוכה בטויי השמחה הם רוחניים כמו:הדלקת  החנוכייה ותפילת הלל.
משלוח מנות:כנגד חשיבתו של המן –שחשב שהיהודים אינם מלוכדים,באה מצוות משלוח מנות- במטרה ללכד את העם.
מתנות לאביונים:הרמב"ם אומר:"מוטב לאדם להרבות מתנות לאביונים,מלהרבות בסעודתו,שאין שמחה גדולה ומפוארת,אלא לשמח לב עניים ויתומים.
כאשר יהודי רוצה לשמוח, עליו לחשוב גם על הנזקקים כדי שהשמחה תגיע גם אליהם.
לסיכום,לאור האמור  לעיל ניתן להסיק כי קריאת המגילה מחייבת  את כולם-מגדול ועד קטון-כדי להודות לה' על הנס שאירע ליהודים וגזירת המן לא יצאה לפועל,יחד עם זאת עלינו תמיד לפקוח עין ,להיות ערניים כלפי כל האויבים הזוממים מידי דור ודור להשמידנו. ובזכות מעשים טובים וקיום המצוות,

 ה' לא ייטוש את עמו לעד.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שבת, 8 במרץ 2014

עבודת הכהונה/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
עבודת הכהונה/ שיר מאת: אהובה קליין ©

כתר כהונה מבטן ולידה
עבודה שבלב בצל השכינה
מסירות כים רחב ידיים
תחת צל כיפת שמים.

צעד אחר צעד מהלכים
בעצי המערכה אינם נתקלים
אותם ערכו כהלכה
בהקפדה כחוט השערה.

פניהם נסוכות שמחה
עטורי הילה קדושה
בפיהם מודים לאלוקים
על שליחות עתירת גוונים.


הערה: השיר בהשראת פרשת ויקרא,[חומש ויקרא]


Priestly service / Song By: Ahuva Klein ©
Crown of priesthood born and birth
Working in the heart Onion Divine Presence
Dedication to a vast sea
Under the shadow skies.

Step by step moves
Campaign trees are encountered
Them properly conducted
Carefully whisker.

Sleepy happy faces
Haloed sacred
Colloquially thank God
The mission rich shades.

Note: The song inspired Parashat Vayikra [Leviticus]


*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ציורי תנ"ך/ הכוהנים במלאכתם במשכן/ ציירה: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"ונתנו  בני אהרון הכוהן אש על המזבח וערכו עצים על- האש"[ויקרא  א,ז]

Biblical  painting
By:Ahuva Klein


"The sons of Aaron the priest fire on the altar, and lay wood on the fire"

הטכניקה: שמן על בד.

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

הרב אבינר