יום שני, 27 באוקטובר 2014

פרשת לך-לך-מעשה אבות- סימן לבנים-כיצד?/ מאמר מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת לך –לך- מעשה אבות- סימן לבנים-כיצד?
 
מאמר מאת: אהובה קליין.
[לעילוי נשמת אמי: חיה ז"ל בת בן-ציון]
 
הפרשה פותחת בניסיונות שנתנסה אברהם אבינו:
במסכת אבות נאמר "עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם עליו השלום"
כבר בתחילת הפרשה -התורה מתארת את  שלושת הניסיונות הראשונים:ציורי תנ"ך/ "לך-לך.."/ ציירה: אהובה קליין(c) [שמן על בד]

הניסיון הראשון: באור כשדים ששם הפילו נמרוד לתוך כבשן האש וניצל, אין הדבר מפורש בתורה, אלה בקבלה, אך הדבר רמוז בסוף פרשת נח, שם נאמר פעמיים: "אור כשדים"[בראשית  י"א, כ"ח-ל"א] ובעבור אותו ניסיון שאברהם עמד בו- הבטיח לו ה'  להביאו אל הארץ: "..לך- לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך: ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה"[שם י"ב, א-ב]
הניסיון השני: הרעב בארץ: "ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ: ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה-
ויאמר אל- שרי אשתו הנה- נא ידעתי כי אישה יפת מראה את: והיה כי- יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו: אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך  וחייתה נפשי בגללך"[י"ב, י-י"ד]
הניסיון השלישי: פרעה כועס על אברהם לאחר שלקח אליו את שרי והתברר לו כי היא אשתו  ולא אחותו: "ויקרא פרעה לאברם ויאמר מה—זאת עשית לי למה לא—הגדת לי כי אשתך היא: למה אמרת אחותי היא ואקח אותה לי לאישה ועתה הנה אשתך קח ולך:"[שם י"ב, י"ח-כ]
השאלות הן:
א] ניסיון הרעב בארץ- מה המיוחד בו?
ב] מה המשמעות של הירידה למצרים?
ג] מדוע פרעה נענש בנגעים?
 
ניסיון הרעב בארץ.
 
הרמב"ם[במסכת אבות ה, ג] אומר: כי ניסיון הרעב בארץ היה ניסיון גדול -לפי שהקב"ה הבטיח לאברהם כי היעוד שלו בארץ ישראל:"ואעשך לגוי גדול"
והנה דווקא  בארץ כנען נוצר מצב של רעב.
רש"י אומר: כי הרעב היה אך ורק בארץ כנען ולא בשאר חלקי העולם, לפי שהקב"ה  רצה לנסות את אברהם אם יהרהר אחרי דבר ה' ,בו בזמן-שהבטיח לו כי  בארץ כנען ייהנה  מטובה וברכה. ודווקא עכשיו הוא גורם לו לעזוב את המקום מפני הרעב.
משמעות הירידה למצרים:
רבינו בחיי  מסתמך על דברי חז"ל ואומר: כי המצב הזה שבו נתון אברהם, - יש בו דמיון מדהים לגבי זרעו בגלות מצרים שהרי המצרים לקחו את שרי אשתו, וכעונש הקב"ה  נקם נקמתו בנגעים אצל פרעה ולבסוף פרעה השיב את שרי לאברהם ואברהם יוצא ממצרים במקנה, בכסף וזהב. וגם ציווה עליו פרעה אנשים לשלחם. כל התרחשויות אלו אירעו גם לבניו.
בבראשית רבה דורשים רז"ל: "כל מה שתמצא באברהם תמצא בישראל, באברהם כתיב ויהי רעב בארץ. ובישראל כתיב[בראשית מ"ה, ו] כי זה שנתיים הרעב. באברהם כתיב ותוקח האישה בית פרעה, ובישראל לקחו בנותיהן, שנאמר וכל הבת  תחיון. באברהם כתיב[בראשית י"ב] וינגע ה' את פרעה, ובישראל כתיב[שמות י"א] עוד נגע  אחד אביא על פרעה. באברהם כתיב[בראשית י"ב] ויקרא פרעה לאברם וגו', הנה אשתך קח ולך. ובישראל כתיב[שמות י"ב] ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי.
ובאברהם כתיב [בראשית י"ב] ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אותו,
 ובישראל כתיב[שמות י"ב] למהר לשלחם מן הארץ, באברהם כתיב[בראשית י"ג] ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב, ובישראל כתיב[שמות י"ב] וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב, באברהם כתיב[בראשית י"ג] וילך למסעיו, ובישראל כתיב:[שמות י"ב] וייסעו בני ישראל מרעמסס  סוכותה"
גם הרמב"ן  מדגיש  את רעיון עניין האבות והבנים:
1]האבות מלמדים את הבנים   מהי דרך ההתנהגות-במצבים מסוימים מתוקף היותם אבות האומה.
2] הקב"ה קובע את עתיד הבנים על פי מה שהתרחש לאבות.
3] מעשיהם של אבותינו משפיעים על עתיד הדורות הבאים.
 
 
פרעה נענש בנגעים.
רבינו בחיי שואל : מה פשעו של פרעה, הרי הוא האמין ששריי היא אשת אברהם?
אלא ,בפני הציבור אמרה שרה כי היא אחותו של אברהם, אך לפרעה גילתה את האמת שאכן היא אשת אברהם, מתוך נקודת הנחה שמלך היושב על כיסא מלכותו לא יגרום עוול, אך פרעה אמר לה כי הוא מאמין רק לדברים הראשונים שאמרה, ולא לכך שהיא אשת אברהם. מטעם זה פרעה נענש בנגעים.
וכשהתלונן בפני אברהם: "למה לא- הגדת לי כי אשתך היא"? הרי הוא האמין רק לאברהם ולא  לשרה.
רש"י  המסתמך על בראשית רבה- מפרש: כי הקב"ה הביא על פרעה "ראתן" –שהוא אחד ממיני השחין -כדי שלא יתקרב לשרי, הנגעים באו גם על אנשי ביתו.
ולפי המדרש: ארמונו של פרעה לקה בנגעים לרבות כתליו ,עמודיו וכליו.
ועל פי דיבורה של שרי, שהייתה אומרת למלאך: "הך" והמלאך היה מכה את  מלך מצרים בנגעים.
ופרעה לא נהג כאבימלך שאמר לאברהם לאחר שהשיב לו את שרה: "הנה ארצי לפניך[בראשית כ, ט"ו] והסכים שיישאר לגור שם, אלא בניגוד לכך, פרעה אומר: "לך" ולא נתן לו אפשרות לשהות במקום, כדי למנוע שיכשלו בה בני אדם, לפי שידע  פרעה והכיר את המצרים שהם שטופי זימה ועליהם נאמר:[יחזקאל כ"ג, כ]"וזרמת סוסים זרמתם" הכוונה: להתנהגות של פריצות.
פרעה נהג כך כדי לשלחו בשלום.
ולפי אונקלוס: פרעה שילח את אברהם ואשתו בכבוד.
כאשר אברהם שב לארץ ישראל-הוא ופמלייתו  שבים עם רכוש רב, כפי שהכתוב מציין:
ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב"[שם י"ג, ב]
לסיכום, לאור האמור לעיל ניתן להסיק כי אברהם בעל אמונה איתנה, הוא עומד בניסיונות ,אינו שואל שאלות את ה', אלא נוהג כפי שהתורה דורשת: "תמים תהיה עם ה' אלוקיך"[דברים  י"ח, י"ג]
ומעניינים במיוחד כל ההתרחשויות במצרים אשר עוברים עליו ואשתו, כפי שחז"ל אומרים- אכן הם סימן למה שעתיד להתרחש במצרים לזרעו,
כפי שנאמר בבראשית רבה: "אמר לו הקב"ה[לאברהם] שב, אתה סימן לבניך".
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ציורי תנ"ך/ נח נוטע כרם/ ציירה: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"ויחל נח איש האדמה ויטע כרם"[בראשית  ט,כ]
הטכניקה: שמן על בד.

Biblical painting
Noah plants avineyard
by Ahuva klein
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שישי, 24 באוקטובר 2014

נח נוטע כרם/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

נח נוטע כרם/שיר מאת: אהובה קליין ©

בתום ימי מבול

נח  מדמיין יבול

ענבים עתירי תירוש

תאווה עולה לראש.

 

חיש נוטע גפנים

בתוך בורות ותלמים

באצבעותיו מהדק שורשים

יצריו את רוחו דוחקים.

 

בדמיונו רואה כרמים

ימי בציר חוגגים

יין כמרחבי הים

כיד המלך שיכר.

הערה: השיר בהשראת פרשת נח[חומש בראשית]


Noah plants a vineyard / Song By: Ahuva Klein ©


At the end of the days torrent

Noah imagines crop
Tirosh-rich grape
Passion rises to the top.

Quickly planting vines
In pits and furrows
Fingers clamp roots
Urges the spirit urging.

Imagination sees vineyards
Celebrating Harvest Days
Wine at sea
Fit for a king liquor.
Note: The song is inspired by the story of Noah [Chumash Bereshit]

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום רביעי, 22 באוקטובר 2014

פרשת נח- באיזו מידה נח היה צדיק?/ מאמר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת נח- באיזו מידה נח היה צדיק?

מאמר מאת: אהובה קליין.

[לעילוי נשמת אמי : חיה ז"ל בת בן-ציון]

הפרשה פותחת במילים:

"אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו ואת האלוקים התהלך נח: ויולד נח שלושה בנים את- שם את חם ואת יפת"

השאלות הן:

א] מיהו נח-מהי מהות שמו?

ב]  באיזו מידה  נח  היה צדיק?

ג] מה  מאפיין את נח אחר המבול?

נח- מהות שמו.

נח מוזכר לראשונה כבר בפרשת בראשית: "ויחי- למך שתים ושמונים שנה ומאת שנה ויולד בן: ויקרא את שמו נח לאמור: זה ינחמנו ממעשנו ומעיצבון ידינו מן- האדמה אשר אררה ה' "

[בראשית ,ה, כ"ח-כ"ט]

על פי האר"י  הקדוש ז"ל: כאשר נולד תינוק, הוריו נותנים לו שם בהשראת נבואה קטנה השורה עליהם באותו רגע, אך במקרה של נח, פלאי פלאים- קורה דבר מעניין, לא רק שאביו קורא לו בשמו ,אלא ברוח הקודש הוא יודע לתאר את תרומת בנו לאנושות:

רש"י מפרש את דברי למך: נח עתיד   להקל על העיצבון של עובדי האדמה ,לעתיד לבוא- בכך שיתקין  כלי מחרשה, דבר שלא היה קיים  טרם בואו לעולם.

במילים אחרות : נוח "יניח ממנו" את עצבון האנשים.

ומוסיף רש"י: עד שנוח לא בא, הארץ הייתה מצמיחה קוצים ודרדרים- בזמן שזרעו חיטה וזאת מפני קללת האדם הראשון, שהאדמה  הייתה מקוללת בעבור חטאו ,כפי שנאמר: "וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה"[בראשית  ג, י"ח]

אך בימי נח, נחה הארץ מקללתה זו, "ינחמנו"- יניח ממנו"

ציורי תנ"ך/ נח והיונה/ ציירה:אהובה קליין(c) [שמן על בד]


בעל הטורים מדגיש את   סיבת הופעת שמו של נח בפסוק שלוש פעמים:" אלה תולדות נח, נח  איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נח"[שם, ו, ט]

שלושה פירושים:

1.נח ראה ג' עולמות- עולם טרם המבול, עולם  שומם כתוצאה מהמבול, ועולם חדש בתום המבול.

2. היה משלושה אנשים שכל אחד מהם הציל שלושה:

נח- הציל את שלושת בניו: שם, חם, יפת.

 

דניאל - הציל את חנניה, מישאל  ועזריה.

איוב - הציל את שלושת רעיו: אליפז התימני, ובלדד  השוחי וצופר הנעמתי.

3. נח היה- נח לשמים, נח לבריות ,נח לעליונים, נח לתחתונים ,נוח בעולם הזה ,נח בעולם הבא.

בנוסף נחשב לאדם תמים  בתקופת דור המבול ודור הפלגה.

על פי בעלי התוספות[ב"הדר זקנים"] נח מוזכר  שלוש פעמים בפסוק –כנגד שלושת המידות שהצטיין בהם: "צדיק", "תמים", "את- האלוקים התהלך.."

הרמב"ן אומר: כי נח היה צדיק ותמים והמשמעות היא -שנחשב לזכאי ושלם בצדקו ,לפיכך היה ראוי שינצל מפני  עונש המבול -לפי שהצדיק זכאי בדין וזה ההפך מדינו של רשע.

כפי שנאמר: "והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע[דברים כ"ה, א]

פירוש נוסף של רבי אברהם: נח היה צדיק במעשיו ותמים בליבו, כפי שנאמר: "תמים אתה בדרכיך" [יחזקאל כ"ח,ט"ו]

ועוד ראיתי פירוש יפה על השם :"נח"- בהיפוך אותיות-"חן"- כלומר מצא  חן בעיני ה' והמילה :"חן"- מופיעה בתורה שבעים  פעמים- כנגד-שבעים פנים לתורה[ספר התמצית/מאיר ינאי]

נח צדיק גמור?

ציורי תנ"ך/ נח בונה תיבה וליצני הדור לועגים לו/ ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]


על פי רש"י: "יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר. ויש דורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום"

נח אומנם היה צדיק, אך היה מסוגר בעולמו שלו ולא חש במצב הרע של דורו. כפי שאמרו חז"ל בילקוט:" ת"ר, מה השיב הקב"ה לנח כשיצא מן התיבה וראה העולם חרב, התחיל לבכות- ריבונו של עולם! נקראת "רחום", היה לך לרחם על בריותך! השיבו הקב"ה: רעיא  שטיא, עכשיו אמרת זאת, ולא בזמן שאמרתי לך:' ואני הנני מביא מבול וכאשר שמעת שתינצל אתה בתיבה ולא עלה  בליבך רעתו של עולם! כיון שראה נח כן, מיד הקריב עולות וקורבנות" לכן בהפטרה אומר הנביא ישעיהו:" כי מי נח זאת לי" ולכן  לפי דעת חז"ל: המבול נקרא בשם: "מי נח"- מפני שלא התפלל על אנשי דורו.

 ובמד"ר דברים נאמר: "אמר נח למשה, אני גדול ממך שניצלתי מדור המבול. אמר לו משה, אני נתעלתי יותר ממך, אתה  הצלת את עצמך ולא היה בך כוח להציל את דורך, אבל אני הצלתי את עצמי והצלתי את דורי  כשנתחייבו  כלייה בעגל, למה הדבר דומה? לשתי ספינות שהיו בים והיו בתוכן שני קרבניטין אחד הציל את עצמו ולא הציל את ספינתו, ואחד הציל את עצמו ואת ספינתו"

אברהם אבינו בשונה מנח -היה מתפלל על אנשי סדום וביקש עליהם רחמים.

עם ישראל  הולך בדרך אברהם אבינו ,ולעומת זאת אומות העולם  הולכים בדרכו של נח.

אצל עם ישראל קיימת ערבות הדדית-"כל ישראל ערבים זה לזה"

נח לעומת אברהם היה זקוק לתמיכתו של ה', אברהם היה מתחזק בעצמו בדרך צדקו, לכן עליו נאמר: "אשר התהלכתי בצדקו"

צדיק גמור- הוא אדם המתעלה מכוח התורה באמצעות לימוד וקיום מצוות ואינו מעורב בסביבתם של רשעים.

וצדיק שאינו גמור, הוא אחד המתעלה בעקבות התנהגות הרשעים,  כשרואה לאיזו תוצאה עגומה הם מגיעים-  בגלל התנהגותם הקלוקלת ולכן הוא מתרחק מהם ומשתדל לעסוק בתורה.

 מטעם זה: אלה הדורשים את נח לגנאי מתכוונים שלא היה צדיק גמור, לפי שצדקתו באה כתוצאה מראייתו את דרך הרשעים ואילו היה חי בתקופת אברהם ,דור לא כל כך מושחת–לא היה מגיע לדרגת צדיק תמים.

לכן נחשב לצדיק, אך לא לצדיק גמור.

נח אחר המבול

אחר המבול מסופר על נח: "ויחל נח איש האדמה וייטע  כרם: וישת מן היין וישכר..."[בראשית ט, כ-כ"א]

רש"י מסביר, כי  ברגע שנח התחיל לנטוע כרם, עשה עצמו חולין- והכוונה שחילל את מעלתו על ידי נטיעה זו.

היות והיה ראוי שיעסוק בנטיעת עצים אחרים שאינם גורמים לשכרות.

לנח היו שתילים של גפנים, לפי שלקח אתו  ענפי גפנים לתיבה - כדי שיוכל  לנטוע בתום המבול.

הרמב"ן אומר: נח נטע כרם- שורות, שורות של גפנים בשאיפתו להשיג יין.

רבינו בחיי אומר: כי על ידי שתיית היין נח  שהיה צדיק  תמים והציל את העולם- נגרמו לו צרות רבות והדבר גרם לכך שזרעו יהיה מקולל.

וכל הפרשה  הזו משמשת אזהרה על היין בדומה לפרשת הנזיר.

ה"כלי יקר" מביא  שלושה פירושים:

א] נח נקרא בשם: "איש האדמה"- כי עצם נטיעת הכרם בידי נח הייתה פעולה חומרית אשר מוצאה מן האדמה, בעוד שמבחינה רוחנית -השכל מתנגד לפעולה זו- לפי שהיין גורם לבלבול שכלו של האדם.

ב] נח נקרא: "איש האדמה"  לפי שהלך בדרכו של האדם הראשון שחטא בעץ הגפן-כי עץ הדעת- היה גפן [סנהדרין ע, ע"א]

ג] היין גורם שיצא רוחו וישוב לאדמתו טרם זמנו, כפי שכתוב: "יש דרך ישר לפני איש ואחריתו מוות"[משלי י"ד, י"ב]

לסיכום, על פי הנאמר לעיל, נח היה צדיק ומצא חן בעיני ה', למרות שלא נחשב מושלם בצדקתו.
ובדור של רשעים זכה להציל  את קיום המין האנושי ועל כן הפרשה קרויה על שמו: "נח"
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ציורי תנ"ך/ בראשית ברא ה'.../ ציירה: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ: והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום..."[בראשית א,א-ב]

הטכניקה: שמן על בד.

Biblical painting

At the beging God created the heavens and the earth

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

בראשית/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

בראשית/ שיר מאת: אהובה קליין©

חושך ואור בערבוביה

תוהו ובוהו בבריאה

אלוקים בוחש בחומר

ממנו חדש יוצר.

 

רוחו על פני המים

 בורא יש מאין

אור ימי בראשית

נגנז לצדיקי אחרית.

 

עולם שלם נרקם

תוצר יצירת אומן

בידי מלך מושלם

למען תורה והעם.

הערה: השיר בהשראת פרשת בראשית[חומש בראשית]

Genesis / Song By: Ahuva Klein ©
A mixture of dark and light
Creation chaos
God stirs the material
New from creating.

Spirit on the water
Creator out of nothing
Or the early days
End shelved righteous.

Whole world was formed
Product works of art
The perfect king
Torah for the sake of the people.
NOTE: The song inspired Bereishis [Genesis]

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת בראשית- מה גנוז במעשה הבריאה?/מאמר מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת בראשית-מה  גנוז  במעשה הבריאה?

מאמר מאת: אהובה קליין.

[המאמר לעילוי נשמת אמי: חיה  ז"ל בת בן-ציון]

חומש בראשית- הראשון בסדרת חמישה חומשי תורה נקרא בפי הנביאים: "ספר  הישר"

הפרשה הראשונה: "בראשית" מתארת את תהליך בריאת העולם על ידי הקב"ה:

"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ: והארץ הייתה תוהו  ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור: וירא אלוקים את האור כי- טוב ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך".[בראשית א, א-ה]

ציורי תנ"ך/ בריאת האור/ ציירה: אהובה קליין  ,שמן על  בד(c).


השאלות הן:

א] מדוע נקרא חומש בראשית בפי הנביאים: "ספר הישר"?

ב] מה משמעות   המילה: "בראשית" ומה גנוז בה?

ג] מה הקשר בין סיפור הבריאה להבטחת ארץ ישראל לעם ישראל?

התשובה לשאלה א]

לפי דברי העמק  דבר: ספר בראשית נקרא בפי הנביאים:

 "ספר הישר" – כפי שנאמר במסכת ע"ז [כ"ה, א] על פי שני מקראות: "הלא היא כתובה על ספר הישר"[יהושע י", י"ג]

"ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר"[שמואל- ב, א, ח]

 ועל כך אומר רבי יוחנן: כי ספר זה-הוא על האבות: אברהם, יצחק ויעקב שהיו ישרים, כמו שכתוב: "תמות נפשי מות ישרים"

ובהקשר זה ניתן להבין מדוע הקב"ה החריב את הבית השני?

הסיבה לכך: שאומנם היו בתקופה זו הרבה אנשים צדיקים וחסידים שהיו עוסקים בתורה ,אך לא  הלכו בדרך הישר, אלא היו נוהגים בשנאת חינם כלפי הזולת והיות וה' הוא ישר, אין דרך זו מקובלת עליו.

לעומת אותו דור-אבותינו היו ישרים, התייחסו יפה אל הזולת, כולל אל אומות העולם וגם כלפי עובדי אלילים.

אברהם אבינו- התפלל על אנשי סדום הרשעים וביקש עליהם רחמים  וזאת  למרות ששנא  את דרכם, אך מנגד  היה חפץ בקיומם.

 ומכאן השם: ספר הישר- על בסיס התנהגות אבותינו שניתן  ללמוד מהם- כיצד נהגו בדרך ארץ כלפי אחרים והדבר שייך לקיום העולם ויש לכך גם קשר לבריאה.

התשובה לשאלה ב]

רש"י מביא שני פירושים למילה: "בראשית":

א] מילה זו אינה באה לפרט מה נברא  בראשונה ומה נברא אחר כך, אלא מטרתה לספר בשביל מה נברא העולם? ולכך שתי תשובות:

העולם נברא בשביל עם ישראל, שנאמר: "קודש ישראל לה' ראשית תבואתה" [ירמיהו ב, ג]

וגם נברא למטרת קיום התורה, כפי שנאמר:"ראשית דרכו" [משלי ח, כ"ב]  לפיכך  השמים והארץ נבראו למען ישראל שיקיימו את התורה.

ב] עיקר תיאור הבריאה הוא  לספר על בריאת האור שהיה קיים כבר ביום הראשון.

רבינו בחיי מתייחס למילה: "ברא" ואומר כי העולם נברא יש מאין ומביא את פירושו של ר' נחמיה ולפיו: כבר ביום הראשון ברא ה' את כל העולם ולמה הדבר דומה? לאדם שזרע  שש שעורים בבת אחת ואחר כך   זה יצא ביום הראשון  וזה יצא ביום השני וכן הלאה במשך שישה ימים.

ולפי זה מכל החומר שנברא ביום הראשון- נבראו כל הנבראים במשך שישה ימים. כלומר הכול יצא מהכוח אל הפועל.

התשובה לשאלה ג]

רש"י מתרץ מדוע התורה פתחה בסיפור הבריאה ולא פתחה במצווה הראשונה שעלייה נצטוו עם ישראל: "החודש הזה לכם" ?שאם יבואו אומות העולם ויגידו: כי הארץ  מיועדת להם, ויתלוננו כי   עם ישראל כבש זאת מידיהם.

תשובת העם תהיה: כי הקב"ה ברא את העולם וההחלטה בידו למי  להעניק את הארץ הזאת.

רשי מבסס את תשובתו על הפסוק בתהלים: "כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים"[תהלים   קי"א, ה.]

אך נשאלת השאלה: האם תשובה זו תשכנע את אומות העולם שהרי אם היו מאמינים בתורה, לא היו מאשימים את עם ישראל כאילו גזלו להם את ארצם?

אלא, המציאות מחייבת  את עם ישראל  להסביר זאת לאותם היהודים הספקנים מתוך העם ,המעלים ספקות על צדקת ישיבתם בארץ ישראל, כי הקב"ה ברא את הארץ והוא מחליט למי היא מיועדת.  ישנה סכנה גדולה ביותר כאשר בתוך העם אין אמון מוחלט לגבי ייעוד הארץ לעם ישראל.  והעלאת ספקות לגבי הבטחת הארץ עוד לאברהם: "לך אתננה ולזרעך אחריך"

מתברר כי כאשר האדם אינו בטוח בצדקת הדרך הדבר פותח פתח לצרות.

הגר"א [בספר באר יוסף] מסביר זאת  בצורה מעניינת:

למה הדבר דומה? למה שהתרחש  עם חוה אימנו, הרי ה' אמר: "כי ביום אכלך ממנו תמות" ואילו היא אמרה: "ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא  תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמותון". על ידי שאמרה: "פן" היא הביעה ספק בדברי ה' וכך פתחה פתח לנחש שהצליח לשכנע אותה באמצעות שקרים -כן לאכול מהפרי, התוצאה: מיד חטאה ונענשה.

ומה שאמר ה' לקין: "למה חרה לך ולמה נפלו פניך, הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ"-אין ליצר הרע כוח מיוחד להסיט את האדם מדרכו הישרה בתנאי שהוא נחוש בדרכו, אך ברגע שהאדם מתחיל להסתפק בצדקת   הדרך , התוצאה- יצר הרע בנקל מצליח להפיל את האדם לדרך השקר וזוהי המשמעות למילים: "לפתח- חטאת רובץ" ברגע שהאדם פותח פתח לרוע על ידי ספקותיו בצדקת דרכו- התוצאה: "חטאת רובץ"

לאור האמור לעיל, ניתן להסיק כי חומש בראשית  משמש אבן דרך לכל הדורות כיצד ללכת בדרך הישר על פי התורה הקדושה ולעמוד  בנחישות תמיד על צדקת הדרך.

יהי רצון שנשמש לעד אור לאומות העולם כפי שנאמר:"...ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד – קצה הארץ"[ישעיהו מ"ט, ו]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שלישי, 21 באוקטובר 2014

שאיבת מי השילוח/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

שאיבת מי השילוח/ שיר מאת: אהובה קליין ©

ושאבתם מים וששון

בגיל דיצה ורון

צלילי חצוצרות ונבלים

קולות מים אדירים.

 

כד הזהב מתמלא

גילויי שמחה מגלה

הכוהנים ששים בבואם

קדושה אופפת גופם.

 

חוצות ירושלים מוארים

 לפידי אש נדלקים

את הלבבות מעוררים

 ובשירי הודיה מתמוגגים.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שלישי, 14 באוקטובר 2014

ציורי תנ"ך/ שאיבת המים ממעיין השילוח/ציירה: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"ושאבתם מים בששון"


שאיבת המים ממעיין השילוח במסגרת שמחת בית השואבה.
הטכניקה: שמן על בד
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

שמחת בית השואבה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

שמחת בית השואבה/ שיר מאת: אהובה קליין©

שמחת בית השואבה

במקדש  מתעצמת אורה

צדיקים יוצאים במחולות

בפיהם שירות ותשבחות.

 

מזמורי תודה לאלוקים

בידיהם אבוקות ולפידים

נגינות חצוצרות ונבלים

כמערבולות גלים  סובבים.

 

בפניהם זיו השכינה

עיניהם בורקות כלבנה

אושרם כמרחבי הים

כאש יוקדת התלהבותם.

 

עטורים מלבושים ססגוניים

תלאותיהם  וייסוריהם נשכחים

הקדושה מאירה נשמתם

את אותותיה נותנת  בחגם.Simchat Beit Hashoeva / Song By: Ahuva Klein ©Simchat Beit HashoevaMikdash light intensifiesSaints go dancingTheir mouths and praise service.Thank God CarolsFlares and torches in their handsTrumpet and villainsVortex rotating waves.S glory to themEyes bright as the moonHappiness at seaFire burning enthusiasm.Adorned with colorful clothingTheir hardships and sufferings are forgottenHoly soul shinesThe mark gives holiday.*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

הרב אבינר