יום חמישי, 28 בפברואר 2013

ישנה אומנות/שיר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ישנה אומנות
שיר מאת:אהובה קליין©

ישנה אומנות צו עליון
מחכימה מעמיקה מעל דמיון
כולה מלאכת מחשבת
שלמה כלילת תפארת.

דוגמת הכרובים  המוזהבים
מעל הארון ניצבים
איש ברעהו מביטים
אוצרים סודות גנוזים.

ישנה אומנות קלוקלת
ברגעי משבר נוצרת
ראשיתה שירה ומחולות
אחריתה  צער ובכיות.

דוגמת מעשה העגל
תוצר חומר גלם
חרון אף בשמים
תחנוני מנהיג כמים.

לא כן אומנות טהורה
מקרינה סגולה ואורה
מעצימה קדושה בהיכל
מרוממת לב הקהל.

הערה:בהשראת פרשת כי תישא[חומש שמות]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום רביעי, 27 בפברואר 2013

פרשת כי תישא- מהי אומנות קדושה?/מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת כי תישא- מהי אומנות  קדושה?
מאמר מאת: אהובה קליין.
בפרשת כי תישא אנו פוגשים מצד אחד באומנות קדושה הנעשית על ידי אומנים מיוחדים,כפי שהכתוב מציין:"ראה קראתי שם בצלאל בן אורי בן חור...ואמלא אותו רוח אלוקים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה-לחשוב-
מחשבות,לעשות בזהב ובכסף ובנחושת...ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן,ובלב כל-חכם -לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתך:את אהל מועד ואת ארון לעדות ואת הכפורת אשר עליו.."[שם שמות ל"א,ב-ז]

cc66ad1hadqmpkc5x82h.jpg
ציורי תנ"ך/ אומני המשכן:בצלאל בן אורי ואהליאב בן אחיסמך/ציירה: אהובה קליין(c)[שמן על בד]
ומנגד אנו פוגשים באומנות קלוקלת הנוצרת בעת משבר בעם, כפי שהכתוב מתאר:"ויתפרקו כל- העם את נזמי הזהב באוזניהם ויביאו אל אהרון:ויקח מידם ויצר אותו בחרט ויעשהו עגל מסכה,ויאמרו אלה אלוהיך ישראל,אשר העלוך מארץ מצרים"[שם ל"ב,ד]
השאלות הן:
א] מתי האומנות נחשבת לקדושה וטהורה ומנגד מתי נחשבת לעבודה זרה?
ב]מה תפקיד האמנות הקדושה ?
ג] היכן מצאנו בתנ"ך דוגמאות לאומנות הרצויה בעיני ה'?
התשובה לשאלה א]
כאשר האומנות ניתנת בצו עליון ומתבצעת על ידי הוראות מפי ה' על ידי
אומנים אשר רוח  אלוקים וחוכמה בהם-ויש בהם יראת שמים,שהרי אימתי
נקרא  אדם חכם? התשובה לכך היא: כאשר יראת אלוקים  קודמת לחכמתו
כפי שאמר זאת דויד המלך:"ראשית חכמה יראת אלוקים שכל טוב לכל –
עושיהם תהילתו עומדת לעד"[תהלים  קי"א]כל המשכן וכליו מעשה מלאכת
מחשבת ברוח הקדושה.
zgui2tu2qpguib0z3noo.jpg

ציורי תנ"ך/ הכרובים מעל הכפורת במשכן/ ציירה: אהובה קליין (c)אם נתבונן בכרובי הזהב אשר ניצבים על ארון ה'-יש בהם הכוח להעצים את הקדושה.רבינו בחיי אומר:" כי הכרובים במקדש ובמשכן הם מופת ועדות למציאותמלאכים כשם שנצטווינו באמונת מציאות ה' והוא עיקר  הראשון מעקרי התורהכעניין שכתוב:"אנוכי ה' אלוקיך,כן נצטווינו שנאמין מציאות המלאכים והוא עיקר השני – לפי שהמלאכים הם משפיעים כוח ושכל ומשימים הדיבור בפיהנביאים במצוות ה' "וממשיך ואומר רבינו בחיי: כי הציווי היה על שני מלאכים ולא על אחד,כדי שלא נטעה ונחשוב כי כרוב אחד- צורת ה',וכנפי המלאכים היו פרושים כלפי מעלה- במטרה לקבל כוח  מלמעלה,רבינו בחיי מתבסס על דברי הרמב"ם.ומוסיף רעיון מאד יפה ומעניין: כי הכרובים מתחילים באות: כף ואות זאת רומזת למילה: כיסא.מכאן שהמלאכים הם כיסא כבוד לקבל את כבוד ה',כפי שנאמר:"יושב הכרובים"[תהלים פ] וביחזקאל נאמר:"וכבוד אלוקי ישראל עליהם מלמעלה".ועוד מוסיף רבינו בחיי: כי הכרובים הופיעו דווקא כזוג גם מהטעם:שהאחד זכר והשני נקבה,והם חלוקים בעניינים שלהם-כדוגמת:שני לוחות הברית,שני הכבשים, שני השעירים.ומדוע היו עשויים האחד זכר והשני נקבה? להודיע כמה  ישראל חביבים לפני אלוקים ממש כחיבת זכר ונקבה.וחז"ל אומרים: בזמן שבני ישראל היו עולים לבית המקדש,היו הכרובים מתבוננים זה בזה,הדבר היה מוכיח כי בני ישראל חביבים על ה' כחיבת זכר עם נקבה.[מסכת יומא]

לעומת זאת מעשה העגל נחשב היה בעיני ה'-לעבודה זרה והוא כעס על כך מאד.כאשר ירד משה עם לוחות הברית מהר סיני,אמר לו ה':"לך- רד,כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים:סרו מהר מן- הדרך אשר ציוויתים,עשו להם עגלמסכה,וישתחוו-לו ויזבחו- לו ויאמרו:אלה אלוהיך ישראל,אשר העלוך מארץ מצרים"[שמות ל"ב,ז] והתוצאה הייתה:"ויגוף ה' את- העם,על אשר עשו את- העגל אשר עשה אהרון"[שם ל"ב,ל"ה]מכאן שההבדל בין אומנות קדושה לאומנות שלילית –המהווה עבודה זרה-היא כרחוק מזרח ממערב.

7rdcymb9b3xeq9ob88ji.jpg
ציורי תנ"ך/ עגל הזהב/ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]
התשובה לשאלה ב]
תפקיד האמנות הקדושה-היא: להעצים את הקדושה  ולהגדיל את כבודה.
משום כך מציין   הכתוב על בגדי הכהונה:"ולבני אהרון תעשה כותנות ועשית להם אבנטים ,ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת"[שמות  כ"ח,מ]
רבינו בחיי אומר:יש מטרה ללבוש המהודר של הכהן-שיתכבד ויתפאר בהם,
והיות והכהן הגדול נחשב למלאך ה' אצל היחידים,ילבש בגדים מפוארים- כבגדי מלכות ויהיה מלך נכבד אצל ההמון,ואז יחשב כשלם בכול- כי הבגדים האלה נחשבים לבגדי מלוכה.
גם בימינו אנו,כאשר נכנסים לבית התפילה,ניתן להבחין בארון קודש מפואר בבית הכנסת,אריות מעל ופרוכת רקומה ומפוארת  בחזית הארון, גם ספרי התורה מעוטרים במעילים,כתר  תורה,ופעמונים.
וכל זה במטרה להוסיף כבוד ותפארת  למקום הקדוש באמצעות אומנות מקודשת זו.
התשובה לשאלה ג]
בתנ"ך אנו מוצאים אומנות מפוארת גם במשכן וגם בבתי המקדש.
דוגמת הכיור שבנה שלמה המלך-כיור זה נקרא גם בשם:ים הנחושת.
הוא נשען על שנים עשר פרים מפוסלים-ידי אומן.
עניין זה  מוזכר בדברי הימים:"ומטבחת ומכון עריי הדרעזר לקח דויד נחושת רבה מאד בה עשה שלמה את-ים הנחושת ואת העמודים ואת כלי הנחושת"
[דברי הימים-א,י"ח,ז]
ותאור אופן בניית הכיור מוזכר במלכים-א:"וייעש את הים מוצק עשר באמה משפתו עגול:סביב...עומד על-שני עשר בקר שלושה פנים צפונה ושלושה פנים ימה ושלושה פנים נגבה ושלושה פנים מזרחה והים עליהם מלמעלה.."
[מלכים-א,ז,כ"ג]

9wpmhd1rrcumgimlit23.jpg
ציורי תנ"ך/ הכיור במקדש שלמה/ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]
למעשה גם המשכן כולו וכל כליו,כולל בגדי הכהונה-היו מלאכת מחשבת, אומנות  קדושה וטהורה.
לסיכום,לאור האמור לעיל,ניתן להסיק: כי אומנות קדושה נעשית לשם שמים
ולהעצמת הקדושה ואילו אומנות קלוקלת-דוגמת עגל הזהב –הייתה עבודה זרה-האסורה מהתורה.
יהי רצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה והקמת המקדש השלישי,כולל כל כלי הקודש הנפלאים.אמן ואמן.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ציור לכבוד פורים-תחפושות-נועד לצביעה,מאת:אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ציור לכבוד פורים-נועד לצביעה-תחפושות.xq1e2reuu93fotdx3y3i.jpg

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ציור לכבוד ט"ו בשבט[מפרי הארץ]נועד לצביעה,מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ציור לכבוד ט"ו בשבט: מפרי הארץ- נועד לצביעה.i50ymihvh74t7qsq3jke.jpg

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ציור לכבוד ט"ו בשבט[לצביעה] מאת: אהובה קליין.(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ציור לכבוד ט"ו בשבט- נועד לצביעה.sgk66cc68xt07my92xnl.jpg

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום ראשון, 24 בפברואר 2013

ציורי תנ"ך/"והעיר שושן.."/ציירה: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

".. והעיר שושן צהלה ושמחה"

 [מגילת אסתר,ח,ט"ו]

הטכניקה: שמן על בד.tjocy1oyffarp1w0i19o.jpg

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שבת, 23 בפברואר 2013

שמחה בשושן/שיר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

שמחה בשושן
שיר מאת: אהובה קליין ©

העיר שושן לבשה חג
שמחה מרוממת עד הגג
היהודים יצאו לרחובות
ברינה תופים ומחולות.

על פיה נהפכה הקערה
הגזרה משמים התבטלה
לא עוד עם  מפוזר ומפורד
כי אם כולו מלוכד ומאוחד.

יד אלוקים בדבר
שומר בניו מכל משמר
צופה ומביט במעשיהם
לוחם ומביס אויביהם.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום רביעי, 20 בפברואר 2013

הנרות לדורות/שיר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

הנרות לדורות

שיר מאת: אהובה קליין©

אהרון ובניו ניצבים
חיש   לקיים הצווים
בכיליון עיניים מצפים
למלאכת הקדש מייחלים.

זכות נפלה בחלקם
להעלות הנרות במשכן
נר התמיד יאיר
ירומם הנשמה כשיר.

בשמן טהור יעלו השלהבות
כישראל המתעלים היישר לפסגות
כי שמן זית זך כתית
לעד אינו שוקע לתחתית.

בסגולתו  יזרח למרחקים
ברכות ימטיר  לעמים
לעתיד לבוא הכול נוהרים
לחזות בנועם ה' בבית אלוקים.

הערה: השיר בהשראת פרשת תצווה.[חומש שמות]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שני, 18 בפברואר 2013

פרשת תצווה- מדוע פתחה הפרשה בנושא נר התמיד?/מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת תצווה- מדוע פתחה הפרשה בנושא נר התמיד דווקא?

מאמר מאת: אהובה קליין.
הפרשה  פותחת במילים:"ואתה תצווה את בני ישראל,וייקחו אליך שמן זית זך כתית למאור,להעלות נר תמיד:באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר מלפני ה',חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל":[שמות כ"ז,כ-כ"א]
השאלות הן:
א] מדוע פתחה הפרשה ,דווקא בנושא הדלקת הנרות בבית המקדש-בזמן שפרשה זו היא המשך של פרשת תרומה העוסקת בכלי המשכן,הגיוני היה כי תפתח ישר בבגדי הכהונה-שאף הם חלק מכלי המשכן?
ב] מדוע שמו של משה אינו מוזכר בפרשה?
ג] מה המשמעות :"כתית למאור"?

ציורי תנ"ך/ המנורה במשכן/ ציירה: אהובה קליין (c)

התשובה לשאלה א]
לפי  דברי מדרש רבה:"אמר הקב"ה למשה:וייקחו אליך שמן זית זך,לא שאני צריך להם,אלא שתאירו לי כשם שהארתי לכם,כדי להעלות אתכם בפני כל האומות"
מכאן אנו לומדים כי:כשם ששמן הזית יש בכוחו להאיר-כך בית המקדש מאיר לכל העולם,כמו שנאמר:"והלכו גויים לאורך"[ישעיהו ס']
חז"ל אומרים  דבר דומה: כי תפקידו של בית המקדש היה להאיר ברכה והצלחה,לא רק לעם ישראל אלא לכל  אומות העולם.
רעיון זה ניתן לראות גם אצל שלמה המלך בחנוכת המקדש שבנה,הוא נשא תפילה לה' במילים :"וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה למען שמך..אתה תשמע השמים.."
[מלכים -א ,ח,מ"א]
אומות העולם זוכים גם בברכת השדה בזכות המקדש,וההוכחה לכך כי בחג הסוכות  עם ישראל היו נוהגים להקריב שבעים  פרים כנגד שבעים אומות העולם במטרה:"כדי שיתברכו פירותיהם"[סוכה נ"ה]
מכאן שמטרת בית המקדש הייתה להאיר לישראל ולעולם גם הארה רוחנית וגם הארה גשמית.
את האור המיוחד הזה מסמלת המנורה שהודלקה באמצעות שמן זית זך.
אך, במצב לא טוב כאשר עם ישראל חטאו נחרב בית המקדש והדבר התבטא גם בשמן הזית:"זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שימך"[ירמיהו י"א]
עם ישראל משול  לפרי הזית העובר כמה תהליכים עד שנהפך לשמן זך, מורדים אותו מהעץ וחובטים בו,מעלים אותו לגת וטוחנים אותו,ורק אחרי כל הפעולות האלה והמכות נותן הזית את השמן הטהור שלו, בדומה לכך עם ישראל.
אומות העולם חובטים בו ומציקים לו ורק אז עושה תשובה.
מכאן שהדלקת המנורה מבטאת את ייעוד המשכן ובהמשך המקדש- להאיר לכולם.
התשובה לשאלה ב]
על כך עונים חז"ל: הרי במעשה העגל התחנן משה אל ה' למען יסלח לעם ישראל באומרו:"מחני נא מספרך אשר כתבת"[שמות,ל"ב,ל"ב]
לכן שמו של משה  נמחק מהפרשה מהטעם: כי קללת חכם גם על תנאי-אינה שבה ריקם.
לפי רבי שמעון סופר: דווקא היות ומשה היה מוכן ששמו יימחק מספר התורה-יש בכך מסירות נפש עצומה ולכן הוא זכה כביכול לחוקק ולצוות בעצמו לעם ישראל והדבר  מתבטא בהענקת כבוד למשה כאן בפרשה בלשון ציווי:"ואתה תצווה.."
משל למלך שנתן לאחד משריו את שרביטו והתיר לו לחוקק חוקים שיקראו על שמו של השר.
התשובה לשאלה ג]
על  פי האדמו"ר רבי משה ליב מסאסוב:"כתית  למאור" לאחר שהאדם משבר את יצר הרע-יש ביכולתו  לקלוט את אור השכינה.
רבי משה מקוברין אומר:כי על האדם לכתת  את תאוותיו- במטרה שיזכה-ל"מאור"- להארה מכוח עליון.
רבינו בחיי מביא טעם יפה מדוע המנורה נדלקה דווקא בשמן זית:"לפי שהזית הביא אורה לעולם שנאמר:"והנה עלה טרף בפיה"[בראשית ח,י"א]
ומוסיף ואומר כי שמן  זית זך הכוונה: השמן הראשון."כתית" – שמן היוצא על ידי כתישה ולא שמן היוצא מאליו.
ולפי המדרש:"כתית"-הכוונה למקדש הראשון שעמד-ת"י שנים ומקדש שני עמד ת"כ שנה.
ומדרש זה רומז על שני המקדשים-ראשון ושני שנחרבו.
ושני המקדשים האלה נאמרו בלשון:"כתית" היות והם היו זמניים ונחרבו בסופו של דבר.
אבל הבית השלישי העתיד להיבנות- לעד  נרמז במילה:"למאור" כמו שנאמר:"קומי אורי כי בא אורך"[ישעיהו ט]
ועל כך רומז גם דוד המלך בדבריו:"ה"אורי וישעי"[תהלים כ"ז]
כמו שנר התמיד דולק תמיד ואינו פוסק -כך גם בית המקדש השלישי  עתיד לעמוד לעד.
לסכום,לאור האמור לעיל,ניתן להסיק: כי הפרשה פתחה דווקא בנושא הנרות- לפי שהם מסמלים את אור המקדש העתיד להאיר לעם ישראל ולעולם כולו- כי זהו ייעודו החשוב והעיקרי.
יהי רצון שנזכה במהרה לחזות בבניין המקדש כנאמר :"אל ה' ויאר לנו אסרו-חג בעבותים עד קרנות המזבח"[תהלים  קי"ח,כ"ח]  אמן ואמן.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום חמישי, 14 בפברואר 2013

בית המקדש השלישי/שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

בית המקדש השלישי
 שיר מאת: אהובה קליין ©
ציורי תנ"ך/ הגאולה/ציירה:אהובה קליין (c)
lwgrca24d4pwi7l59pl4.jpg
תחילה משכן מקודש
בכתובים מכונה מקדש
בו ייערך מפגש
בכל יום חדש.

מקום שריית השכינה
לעם שוחר אמונה
בו ישטח תלאותיו
תפילה ברמ"ח אבריו.

שני בתי בחירה
אבדו בימי צרה
בעבור עוונות רבים
באו גלויות וייסורים.

אך הנה ימים באים
ישראל מאפלה יוצאים
  כהרף עין ישועה
מקדש שלישי גאולה.

 הערה: השיר בהשראת פרשת תרומה[חומש שמות]

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום רביעי, 13 בפברואר 2013

פרשת תרומה-מדוע ה' זקוק למקדש בזמן שהעולם בחזקתו?/מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
פרשת תרומה- מדוע ה' זקוק למקדש בזמן שהעולם בחזקתו?
מאת: אהובה קליין.
בפרשה זו, בה כל בני ישראל מביאים תרומה-להקמת המשכן:זהב,כסף,נחושת,עורות תחשים,אבני שוהם..נאמר:
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
[שמות כ"ה,ח]
השאלות הן:
א] מדוע  נקרא המשכן בשם מקדש?
ב] מדוע הקב"ה זקוק למקדש,בזמן שהשמים והארץ הם בחזקתו?
ג] מתי ייבנה בית המקדש השלישי?
התשובה לשאלה א]
לפי דברי רבינו בחיי:המשכן נקרא מקדש,מפני שהוא מקודש על ידי שריית השכינה,ואפשר לומר כי הוא  כתבנית בית המקדש של מעלה.
רבינו בחיי מביא מדרש יפה אשר לפיו:אמר ה' לעם ישראל:אתם צאני ואני הרועה שלכם,ומדוע דווקא הדימוי של הצאן?
התשובה לכך כי: יחזקאל הנביא אומר:"ואתנה צאני ואני רועה"[יחזקאל ל"ד] ובתהלים[פ]נאמר:"רועה ישראל האזינה"-הכוונה שיעשו דיר לרועה והוא יבוא לבקרם.
ישעיהו הנביא אומר:"כי כרם ה' צבאות בית ישראל ואני שומר"[ישעיה,ה]
בני ישראל ככרם וה' שומר עליהם וההוכחה:"הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל"[תהלים קכ"א]
עם ישראל הם כבנים וה' כאביהם,כפי שנאמר:"בנים אתם לה' אלוקיכם ואני אביכם "[דברים י"ד]
ובמשלי נאמר:"עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם"[משלי י"ז]
לפי מדרש זה:אלוקים משרה את שכינתו בתוך עם ישראל.
ומוסיף רבינו בחיי:יש במילה:"ושכנתי" רמז למספר השנים שעמד בית ראשון ובית שני.
רבי יוסף יעקב אומר:שכל אחד יעשה מקדש  בליבו ויכין שם מקום להשראת השכינה וכאשר ה' ישכון בליבו של כל יהודי-אזי יתגשם הפסוק:"..ושכנתי בתוכם"
ויש פירוש שאומר: שהתורה קוראת למשכן בשם:"מקדש"-על שם ייעודו בעתיד-לקדש את עם ישראל.
לפי רש"י:  בית שממנו  תצא קדושה לאומה.
רשב"ם והחיזקוני מסבירים: כי המשכן הוא מקום המיועד לפגישת בין ה' לבני האדם.
התשובה לשאלה ב]
שלמה המלך בכבודו  ובעצמו תמה על כך באומרו:"הנה השמים ושמי השמים לא יכלכולך,אף כי הבית הזה אשר בניתי"[מלכים א,ח]
גם הנביא ישעיהו משתומם באומרו:"כה אמר ה' השמים והארץ הדום רגליי,אי זה בית אשר  תבנו לי,ואי זה מקום מנוחתי".
לפי ההסבר של מדרש רבה[שמות ל"ד]:"אתה מוצא כשנתן הקב"ה את התורה לישראל,אילו בא עליהם בחוזק כוחו לא היו יכולים לעמוד,שנאמר:אם יוספים אנו לשמוע את קול ה' אלוקינו ומתנו"-לכן ה' בא אל עמו בהתאם לכוחו,וההוכחה לכך,שנאמר:"קול ה' בכוח "- בכוחו  ולא נאמר,אלא בכוח-לפי כוחו של כל אחד ואחד."אצל האדם ישנה הגבלה לגבי דברים -מופשטים,והתורה מתייחסת לעניין זה בהתחשבות,וצווי זה חייב שייקלט אצלנו באמצעות חמשת החושים  שלנו.לכן הקב"ה מדבר בלשון ומושג של בני האדם,באמצעות משהו מוחשי.
הקב"ה מתאים את הערכים העל אנושיים לכלי קיבול-האנושיים.
התשובה לשאלה ג.
לבניין הבית השלישי כל ישראל מצפה:
לפי דברי הנביא ישעיהו: בית המקדש השלישי עתיד,בע"ה להיבנות באחרית הימים:"והיה באחרית הימים נכון יהיה בית הר ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים:והלכו עמים רבים ואמרו לכו:ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו-כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"[ישעיה ב,ב-ג]
לפי דברי מיכה:"והיה באחרית הימים יהיה הר בית ה' נכון בראש ההרים ונישא הוא מגבעות ונהרו אליו עמים:והלכו גויים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון..."
לגבי הזמן, מתי ייבנה המקדש השלישי,רבו הדעות,יש הסוברים: כי עתיד להיבנות אחרי בוא המשיח,ויש הסוברים כי המשיח בעצמו יבנה את המקדש.
ויש אומרים כי סמוך לבואו.
באשר לאופן בנייתו,גם רבו הסברות. יש כאלה הטוענים: כי המקדש יבנה על ידי ה',כמו שנאמר:"מקדש ה' כוננו ידיך"[שמות ט"ו,י"ז]
יש דעה  האומרת: כי המקדש יבנה על ידי אדם,אלא שמהשמים ירד לתוכו בית מקדש רוחני-ממש כירידת הנשמה לתוך הגוף הגשמי-כירידת האש של מעלה אל תוך האש של מטה.
באשר למיקומו של המקדש,גם כאן ישנן דעות שונות.
יש הסוברים :כי המקדש השלישי עתיד להיבנות במקום אשר בו נבנה בית המקדש השני,ויש האומרים: כי מיקומו יהיה רחוק מהעיר ארבעים מיל לצד צפון.
לסכום,
לאור האמור לעיל,המסקנה היא: למרות שאלוקים שולט על כל העולם,הוא  שואף להקמת המקדש בתוך עם ישראל הנחשבים לבניו,היות והם זקוקים למשהו מוחשי-בו ידעו כי השכינה שורה,
מתי יבנה המקדש? רק לאחר שיבנה נדע כולנו את התשובה. בכל אופן אנו מאמינים ומצפים :כי הדבר יכול להתרחש במהרה,בכל רגע-כמו שאנו מייחלים ומבטאים זאת בתפילתנו היום יומית:"יהי רצון מלפניך,ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו,שיבנה בית  המקדש במהרה בימינו..." אמן ואמן.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שלישי, 5 בפברואר 2013

ברכת שמים/שיר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ברכת שמים / שיר מאת: אהובה קליין©

שרביט ביד אלוקים
מלך מלכי המלכים
שולט יומם וליל
בכל רחבי תבל.

לא כן אלילים ומצבות
נטולי חיים ומחשבות
מלאכת  ידי אדם
בכך יבחין כל  חכם.

יהרסו בידי העם
עד יסודות עפר
למען ארץ טהורה
כולה תורה אורה.

בני ישראל מתאחדים
זה  לזה ערבים
מקיימים דיברות וציווים
זוכים לברכת אלוקים.

הערה: השיר בהשראת פרשת משפטים [חומש שמות]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת משפטים-מתי ישראל זוכים לברכת שמים?/מאמר מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת משפטים- מתי ישראל זוכים לברכת שמים?
מאמר מאת: אהובה קליין.
בפרשה זו הכוללת נושאים רבים ומגוונים, מופיע נושא הריסת המצבות:כפי שהתורה מתארת זאת:
"לא – תשתחווה לאלוהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם,כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבותיהם ועבדתם את ה' אלוהיכם,וברך את- לחמך ואת מימך,והסירותי מחלה מקרבך: לא תהיה משכלה ועקרה בארצך,את מספר ימך אמלא:"[שמות  כ"ג,כ"ד-כ"ז]
השאלות הן:
א] באיזו מצבה מדובר בקטע זה?והיכן מצאנו לכך דוגמאות במקרא?
ב] מה הטעם בניפוץ האלילים והמצבות?
ג] מדוע נאמר:" ועבדתם את ה' אלוקיכם.." –בלשון רבים ואילו הברכות נאמרו בלשון יחיד:"וברך את לחמך ואת- מימך.."?
התשובה לשאלה א]
לפי רש"י מדובר כאן במצבה-אבן שנועדה להשתחוות לה –סוג של עבודה זרה,רש"י מגיע למסקנה זו על פי תחילת הפסוק שנאמר:"לא  תשתחווה לאלוהיהם"
דוגמאות למצבה  מסוג זה ניתן למצוא גם במקורות אחרים במקרא, כגון:" לא תעשו לכם אלילים ופסל ומצבה לא- תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה כי אני ה' אלוקיכם"
[ויקרא  כ"ו,א]
ודוגמא  נוספת:"והכרתי פסילך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחווה עוד למעשה ידך"[מיכה ה', י"ב]
לעומת מצבה  זו אשר יש להורסה-מטעם איסור עבודה זרה,ישנה  גם מצבת-אבן- שנועדה להקריב עליה קורבנות –לעבודת אלילים.כמו שנאמר:"..ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלוקיך"
[דברים ט"ז,כ"ב]
או,"מזבחותיהם תתוצו ומצבותם תשברו"[דברים ז,ה]
או:"יערוף מזבחותיהם ישודד מצבותם"[הושע י,ב]-גם אבן מסוג זה-חייבת בהריסה- מאותו הטעם.

ציורי תנ"ך/ הריסת אלילים ומצבות/ ציירה: אהובה קליין (c)[שמן על בד]

התשובה לשאלה ב]
האבן עזרא  מסביר:כי יש טעם רק לעבוד את ה' – לפי  שרק הוא היה מסוגל להוציא את ישראל- מבית עבדים אל ארץ שאותה הורישו מהגויים,אותם גויים היו עובדי אלילים,העבודה הזרה לא הייתה מסוגלת לסייע להם ולהצילם  מידי עם ישראל.
לפיכך עבודת ה' כוללת את כל מה שציווה את בניו: לאהוב את ה', ולדבק בו, ולהישבע בשמו, להתפלל אליו ולזבוח לפניו-קורבנות תמידים ומוספים ולכבדו בנתינת מעשרות,והשכר לכך כולל ארבעה  דברים בעולם הזה:
א] ה' יברך את עם ישראל בלחם ובמים.
ב]ה' יסיר מעליו-כל נגע ומחלה.
ג] עם ישראל- לא יסבול מעקרות.
ד]ה' ימלא את מספר ימיו.
אורח חיים מסביר:כי הטעם בשבירת האלילים והמצבות  היא ההוכחה: שאין –לעם ישראל אמונה בעבודה  הזרה,אלא רק בבורא עולם ועל ידי שיעבוד את ה' –רק  מאיתו יתברך יזכה בברכות בלחם ובמים ובבריאות...
התשובה לשאלה ג]
על כך עונה :הכלי יקר:"התחיל בלשון רבים וסיים  בלשון יחיד לפי שכל ישראל ערבים זה בעד זה"- ואין ה' מברך כל אחד באופן נפרד בלחם,אלא עד שעובדי ה' יהיו רבים  ויעבדו את ה' כל זרע יעקב-כאיש אחד-רק אז ה' יברך לחמו של כל אחד  ואחד.
ויש פירוש של הרבי מקוצק:
בעוד שבתפילה- שהיא עבודת ה' גם אם כל אחד ואחד מתפלל ביחידות ,הרי בסוף כל התפילות מתמזגות לתפילת רבים,אך לעומת זאת באכילה,הרי גם אם רבים יושבים ליד שולחן אחד וסועדים בציבור-הרי כל אחד אוכל  ביחידות לעצמו.
לסיכום,לאור האמור לעיל:
עם ישראל מצווה לנפץ את האלילים וסוגי המצבות-לפי שאין ביכולתם לתרום במאומה לעם ישראל,ועליהם  ללכת  בדרך ה'
לקיים את אורחותיו ומצוותיו.
רק כאשר כל עם ישראל יתאחדו כאיש אחד בעבודת ה'- יזכו לברכה משמים-מהסיבה:בני ישראל ערבים זה לזה.
יהי רצון ונתאחד כולנו בלב אחד ויתקיים בנו הפסוק:
"..והריקותי לכם ברכה עד בלי די"[מלאכי ג,י]אמן ואמן.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

הרב אבינר