יום רביעי, 30 באוקטובר 2013

שני לאומים/שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

שני לאומים/שיר מאת: אהובה קליין©


יעקב ועשיו שונים
מבטן שני לאומים
האחד שה תמים
השני איש דמים.

יעקב יושב אוהלים
עשיו כאחד הציידים
כמים ואש מנוגדים
בחיים  יפלסו דרכים.

יעקב בדרך אבות
כארי יתגבר על מהמורות
עשיו בשביל חתחתים
שדות קוצים וברקנים.

בימינו שני עמים
כחושך ואור מתחככים
האחד דבק בתורה
השני חרבו שלופה.

הערה: השיר בהשראת פרשת תולדות[חומש בראשית]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שלישי, 29 באוקטובר 2013

ציורי תנ"ך/ יעקב איש יושב אוהלים ועשיו איש שדה/ציירה: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

"ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים"

[בראשית כ"ה,כ"ז]

הטכניקה: שמן על בד.

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שני, 28 באוקטובר 2013

פרשת תולדות-שני לאומים,כשהאחד נופל השני קם-כיצד?/מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
פרשת תולדות-שני לאומים- כשהאחד נופל השני קם-כיצד?
מאמר מאת: אהובה קליין.
בפרשתנו מגלה הקב"ה לרבקה  על העתיד שני בניה לדורות:
"ויאמר ה' לה שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעיך ייפרדו ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר"[בראשית כ"ה כ"ג]
והנה כאשר נולדו הבנים נאמר:"ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שיער ויקראו שמו עשיו ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו ויקרא שמו יעקב..ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים"[שם כ"ה,כ"ה-כ"ח]
השאלות הן:
א] מהי משמעות שני הגויים ושני הלאומים-בבטנה של רבקה?
ב] מדוע התורה מציינת את צבע שיערו של עשיו?
ג] במה היו שונים שני האחים?
התשובה לשאלה א]
לפי דברי רש"י:התורה מציינת: במקום :"גויים"-"גיים"- בדומה לגאים-מלשון גדולה וגאונות וזאת  כדי לרמוז כי משני הגויים האלה יצאו -
שני גדולי עולם,האחד: אנטונינוס מלך אדום אשר בא מזרע עשיו.
ורבי יהודה הנשיא- מזרע ישראל שחיו באותה  תקופה ועליהם נאמר:"שלא פסקו מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת לא בימות  החמה ולא בימות הגשמים" [מסכת עבודה זרה י"א] הם היו עשירים ונכבדים והיו מרבים לערוך לחבריהם
סעודות והצנון והחזרת היו חלק בלתי נפרד מהמזון שהגישו -גם שלא בעונת גידולם כאשר הם נמכרים ביוקר בשוק.
ולאומים="שני לאומים"- שתי מלכויות.
שני הלאומים לא יהיו שווים בגדולתם,אלא כאשר אחד נופל השני קם.
ומביא דוגמא:"אמלאה החרבה" [יחזקאל  כ"ו,ב]- צור השייכת למלכות אדום אומרת: הנה אתמלא אני מן העיר ירושלים החרבה-"לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים"
רבינו בחיי  מוסיף על דברי רש"י- כי אנטונינוס היה מלך גדול מזרע עשיו והיה לומד תורה  עם יהודה הנשיא בסתר וחשש שעבדיו ומשרתיו ירגישו בכך,לפיכך היה פוגש את רבי יהודה הנשיא בתוך מערה,פרטים נוספים בהקשר לכך מופיעים ב:[מסכת ע"ז [דף י,ב]
לפי הרמב"ן: "שני גויים בבטנך"-ה' הודיע לרבקה שעוד שהיו עשיו ויעקב ברחמה עשו בתחילת יצירתם מריבה- רמז למה שיהיה ביניהם בסוף.
לפי הכלי יקר:ה' הודיע לרבקה ששני הבנים-יעקב ועשיו יהיו שונים זה מזה,האחד עובד עבודה זרה והשני עובד ה'-
ולנצח ה' אחד ואין עוד מלבדו.
ויש אומרים: שיצחק התפלל לפני ה' כשראה שאשתו עקרה, לפי שחשש כי אומנם הוא היה צדיק בן צדיק על כן מצדו היה מובטח לו זרע הגון. אך לא כן אצל רבקה ,אצלה המצב היה שונה, הרי הייתה בת בתואל ואחות לבן,שמא יצא ממנה זרע פסול?
וכל זה בדומה להגר שילדה את ישמעאל ואולי לכן רבקה עקרה.
 מטעם זה,כאשר רבקה הרגישה שהנערים מתרוצצים בקרבה האחד רוצה לצאת לבית מדרש והשני רוצה ללכת לפתח עבודה זרה, חשה כי כנראה האחד צדיק והשני רשע,  מסיבה זו חשבה: שהיא כמו הגר ולא יותר  טובה ממנה ולכן התפללה לה' וחשבה במה הועילה תפילתה?  בעקבות זאת,ה' הודיע לה  כי משני הבנים יצאו אנשים גדולים- מיעקב ומעשיו,מעשיו עתיד לצאת –אנטינונוס ושאר גרי צדק ומיעקב-יהודה הנשיא. מה שלא התקיים אצל ישמעאל ובזה רבקה עולה על הגר.
התשובה לשאלה ב]
התורה מזכירה את צבע שיער ראשו של עשיו:
לפי רש"י: עשיו היה אדמוני- רמז לכך שיהיה בעתיד : שופך דמים. כל גופו היה מכוסה כאדרת - בשיער רב- כטלית.
לפי הכלי יקר:רמז לכך שעשיו עתיד להיות צבוע,צייד רמאי, מרמה את אביו כדרך האנשים הצבועים אשר כלפי חוץ מצטיירים כצנועים.
והיו לובשים אדרת שיער למען השקר,כפי שמסופר בזכריה:"והיה ביום ההוא יבושו הנביאים [נביאי השקר]אשר מחזיונו בהינבאותו ולא ילבשו אדרת שיער למען כחש"[זכריה י"ג,ד]
על כן עשיו נולד עם אדרת שיער לרמז שיהיה נזיר אלוקים מבטן וישתייך לכת הצבועים.
רבינו בחיי אומר רעיון מעניין:"ויצא  הראשון אדמוני" במדרש נאמר: כי בזכות שבני ישראל קיימו את המצווה:"ולקחתם לכם ביום הראשון.."[ארבעת המינים בחג הסוכות] הקב"ה  עתיד להתגלות ראשון- מציל את עם ישראל מהראשון- שהוא עשיו הרשע ובונה לעם ישראל ראשון -שזה בית המקדש. ומביא לעתיד לבוא-לעם ישראל ראשון -שזה מלך המשיח.
 כפי שנאמר:"ראשון לציון הנה הנם ולירושלים מבשר אתן"[ישעיהו מ"א]
התשובה לשאלה ג]
העלאת תמונות
ציורי תנ"ך/רבקה  אוחזת ביעקב ועשיו/ציירה: אהובה קליין(c)[שמן על בד]

לפי רבינו בחיי: אחד הלך ללמוד תורה בבתי מדרשות והשני לבתי עבודה זרה.
למרות היותם תאומים-היו שני הפכים,ע שיו  נמשך אחר תענוגות הגוף ויעקב היה יותר רוחני-נמשך אחר עצת הנפש.
עשיו היה גשמי- לכן נקרא:"איש שדה"-כאילו נאמר עליו שהיה: איש אדמה-איש עפר- הוא היה עפריי.
וידוע הדבר כי אדם אשר  עוסק בציד ומתעניין במאכל ומשתה-שהם נחשבים לתענוגי הגוף,הוא מגיע לבזות את עבודת ה'-בעיניו הדבר טפל לעומת תענוגי הגוף –שאצלו מהווים את העיקר.
יעקב היה איש אוהלים: לפי הפשט: יושב ולומד בבית מדרש של שם ועבר.
ועל דעת הקבלה:יש כאן רמז לאוהל של מטה ואוהל של מעלה,שכבר ידוע שצורתו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד ולכן יושב אוהלים-כאילו נאמר עליו יושב על כיסא.
לסיכום,לאור האמור לעיל ניתן להגיע למסקנה חשובה ונצחית:
היא רמוזה במילים שאמר יצחק ליעקב- כשהביא לו את המטעמים:
"הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו"
יש במשפט זה רמז עמוק מאד כפי שאומרים רז"ל: כל עוד עם ישראל יושב בבתי מדרש ועוסק בתורה אין ידי עשיו יכולות לשלוט בו ולנצח אותו במלחמות,ויש כאן חמש אצבעות בכף היד כנגד חמישה חומשי תורה.
ועשיו  מייצג את אומות העולם,כל עוד עם ישראל עוסק בתורה הקדושה אין ידיהם של הגויים על העליונה.
אך אם חס ושלום עם ישראל יעצור את למוד התורה ,חלילה ,עלול ליפול ומיד עשיו קם- הכוונה לאומות העולם הקמים עלינו.
מי ייתן ונשכיל לקיים הלכה למעשה את לימוד התורה בבתי מדרשות,יומם וליל כסגולה על שמירת  עם ישראל מפני עמלק שהוא מזרע עשיו.

ובע"ה במהרה יתקיימו דברי הנבואה:"והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשיו כי ה' דיבר"[עובדיה א,י"ח]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שבת, 26 באוקטובר 2013

ציורי תנ"ך/ תערוכת ציורי תנ"ך בקסטרא של אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
העלאת תמונות

אהובה קליין ליד יצירותיה בנושאי התנ"ך- בתערוכתה ב:"קסטרא" חיפה.
העלאת תמונות
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום רביעי, 23 באוקטובר 2013

יצחק יוצא לשוח בשדה/שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
יצחק  יוצא לשוח /שיר מאת אהובה קליין©

שעת בין הערביים
תפילת יצחק לשמים
כקטורת בשמים במקדש
מפיקה ניחוח חדש.

השיבולים לוחשות בקמה
עת הופעת רבקה
תכסה פניה בצעיף
תחינות וברכות תרעיף.

הרקיע עוטה מרבד
אור חמה ורדרד
אי שם במרומים
במחולות יחוללו המלאכים.


הערה: השיר בהשראת פרשת   חיי שרה[חומש בראשית]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שני, 21 באוקטובר 2013

ציורי תנ"ך/ יצחק יוצא לשוח בשדה/ ציירה: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ויישא עיניו וירא והנה גמלים באים" [בראשית כ"ד,ס"ג]

הטכניקה: שמן על בד.העלאת תמונות

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום ראשון, 20 באוקטובר 2013

פרשת חיי שרה-עת רצון לתפילה על זיווג משמים-אימתי?/מאמר- מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
פרשת חיי שרה- עת רצון לתפילה על זיווג משמים-אימתי?
מאמר: מאת: אהובה קליין.
בפרשה זו מגולל הכתוב כיצד, בסייעתא דשמיא- מצא יצחק את זיווגו משמים.
החל מהוראות  אברהם לאליעזר בנוגע לתנאים המבוקשים-
למציאת האישה המתאימה,תפילתו של עבד אברהם להצלחתו,הופעת רבקה ליד הבאר,יחסה לעבד ולגמלים ונטישת בית הוריה לטובת הקמת ביתה החדש.


העלאת תמונות
ציורי תנ"ך,אליעזר מביט בנערות ליד  הבאר/ציירה: אהובה קליין(c)[שמן על בד]
וכך התורה מתארת את שעת בין הערביים- בה יצחק זוכה לראות את רבקה:
"ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ויישא עיניו וירא והנה גמלים באים
ותישא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותיפול מעל הגמל: ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד: הוא אדוני ותיקח הצעיף ותתכס"[בראשית כ"ד,ס"ג-ס"ו]
השאלות הן:
א] מדוע יצא יצחק לשוח בשדה דווקא בין הערביים-ומה משמעות שיחה זו?
ב] מהי נפילתה של רבקה מהגמל?
ג] כיצד ידע יצחק כי רבקה היא אכן האישה המיועדת לו משמים?
התשובה לשאלה א]
רבינו בחיי מביא שני פירושים:
1] "ויצא יצחק לשוח בשדה"-הכוונה שהיה מהלך בין השיחים ומטייל בין האילנות להנאתו.
2] לפי המדרש- לשוח בשדה-זוהי תפילה שנאמר:"תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו"[תהלים, ק"ב]
מכאן לומדים רבותינו ז"ל:כי יצחק תיקן תפילת מנחה.
גם רש"י אומר: כי שיחה- היא תפילה.
הכלי יקר מביא  שני פירושים מעניינים במיוחד:
1] בתחילת דבריו גם הוא מביא את דעת חז"ל בדומה ליתר הפרשנים,כי הכוונה לתיקון תפילת מנחה על ידי יצחק-
סמוך לשקיעת החמה,מכאן שיש להסתמך על מה שאמרו חז"ל:"לעולם יזהר אדם בתפילת המנחה שכן אליהו לא נענה כי אם בתפילת המנחה"
ולמרות שאברהם תיקן תפילת שחרית ויעקב תיקן תפילת ערבית,לא מצאנו כי הם נענו מיד בתפילותיהם.
לעומת זאת, יצחק-בתפילת מנחה נענה מיד,שהרי התפלל על זיווג בעוד אליעזר-עבד אברהם היה בדרך,כמו שנאמר:"כי על זאת יתפלל כל חסיד לעת מצוא"-זו אישה[ברכות כ"ו,ע"ב]
ולמה הלך דווקא בשדה לתקן תפילתו?
יצחק הגיע למסקנה: כי השדה שנתן לו ה' הביא יבול רב ובכך הייתה ברכה רבה.כמו שכתוב:"ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה' "[שם כ"ו,י"ב]
מכאן למד קל וחומר, שה' ייתן לו אישה שהיא קרקע העולם אשר תוציא זרע טוב וישר בעיני הקב"ה.
ומיד כאשר יצחק התפלל על כך, תכף הכתוב מציין:"ויישא עיניו וירא והנה גמלים באים".כי בזמן התפילה הוא התבונן למטה לשדה ומיד בתום תפילתו  נשא את עיניו כלפי מעלה- ושם לב כי ה'  נענה לתפילתו ולנגד עיניו שיירת גמלים הנושאים את זוגתו.
מכאן למדו רבותינו:כי  דווקא בתפילת מנחה האדם נענה לבקשתו והסיבה לכך היא:לפי שמידת הדין מקטרגת דווקא בלילה והרי תפילת ערבית סמוכה ללילה,וגם תפילת שחרית סמוכה ללילה שחלף,אבל תפילת מנחה רחוקה משני הלילות,לכן לא קיים בה קטרוג.
2]: יצחק תיקן  תפילה דווקא לפנות ערב?
לפי שעד שלא שקעה השמש של שרה זרחה השמש של רבקה.
כלומר הכתוב בא להודיע לנו:היה רצף בין השמש של רבקה לשמש של שרה,
"כדי שלא יחסר העולם מן נשים צדקניות  אלו שהן לעולם כגלגל חמה" ותהיה המשכיות לכל הדברים שהיו בימי שרה והם  :נר דלוק בתוך האוהל,
ענן השכינה קשור לאוהל,ברכת העיסה,
התשובה לשאלה ב]
לפי רש"י : רבקה השמיטה את עצמה מעל הגמל,אך לא נפלה לארץ,אלא הטתה את גופה לצד-  בדומה למה שעשתה לכד- כאשר נתנה לאליעזר וגמליו מים,שנאמר:"הטי נא כדך"[שם כ"ד,י"ד]
לפי ספורנו:אין הכוונה שרבקה נפלה ממש,אלא הכניעה את ראשה בעודה יושבת על הגמל לכבוד יצחק.
הרמב"ן מוסיף:כי רבקה  ראתה את יצחק שהוא כזה הדור,נתביישה ממנו ובמיוחד שידעה שהוא בא  לקראתה,הרכינה את ראשה,כיסתה את פניה בצעיף מתוך צניעות.
התשובה לשאלה ג]
העלאת תמונות
ציורי תנ"ך/ רבקה מופיעה  בפני יצחק/ ציירה: אהובה קליין(c) [שמן על בד]
יצחק ידע בוודאות כי רבקה אכן היא האישה המיועדת לו.
לפי רבינו בחיי:
א] כי כל התנאים שהיו קיימים בזמן שאימו חיה,הם נמשכו עם בואה של רבקה לאוהל :
-בהתאם לדברי המדרש: הנר הדולק,הברכה בעיסה וענן השכינה.
ב] כל עוד שלא הגיעה רבקה,יצחק לא התנחם במות אימו שרה,אך מיד שרבקה  נכנסת לחייו של יצחק - מיד התנחם בה.
לסיכום,ניתן לראות מה כוחה של תפילה ובמיוחד-  תפילת מנחה, כנראה יש בה  כוח מיוחד להגשים משאלת זיווג טוב-בדומה  למה שקרה ליצחק -שנענה מיד בסוף תפילתו וראה את רבקה מגיעה עם שיירת הגמלים .

יהי רצון שנרבה בתפילות והקב"ה  ימלא את משאלות  הכלל והפרט לטובה,אמן ואמן.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שבת, 19 באוקטובר 2013

ציורי תנ"ך/ שירה חדשה לה' /ציירה: אהובה קלייו (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"שירו לה' שיר  חדש תהילתו מקצה הארץ יורדי הים ומלואו איים ויושביהם"[ישעיהו  מ"ב,י]

הטכניקה: שמן על בד.העלאת תמונות

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שישי, 18 באוקטובר 2013

תחנוני אברהם/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
תחנוני אברהם/ שיר מאת: אהובה קליין ©

אברהם איש חסדים
בליבו מעיין רחמים
זועק מעמקי נפשו
כארי הלכוד בכלובו.

בפני מלך רם ונישא
פורק כובד המשא
שאלות תהיות וטענות
 דיני משפט הבריות.

השופט עולם ומלואו
בוחן לבבות בדרכו:
 יתעלם מן  הצדיקים
יכלם עם הרשעים?

מחמישים עד עשרה
 בתפילה גדושת סערה
חיש נסתלקה שכינה
אברהם הגיע להבנה.


הערה:השיר בהשראת פרשת וירא[חומש בראשית].
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום רביעי, 16 באוקטובר 2013

ציורי תנ"ך/ אברהם אבינו מתפלל על אנשי סדום ועמורה/ ציירה: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

"ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע:"?[בראשית י"ח,כ"ג]


הטכניקה: שמן על בד.העלאת תמונות
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שלישי, 15 באוקטובר 2013

פרשת וירא-מדוע ביקש אברהם-רחמים על אנשי סדום ועמורה?/מאמר מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
פרשת וירא- מדוע ביקש אברהם- רחמים על אנשי סדום ועמורה?
מאמר מאת:אהובה קליין.
אחד הנושאים המעניינים בפרשתנו היא: תפילתו ותחנוניו של אברהם אל ה'-
למען לא יעניש את אנשי סדום ועמורה:
כפי שנאמר:"..ואברהם עודנו עומד לפני ה': ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע: אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר? האף תספה ולא תישא למקום למען חמישים הצדיקים בקירבה?
חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חלילה לך השופט כל- הארץ לא יעשה משפט"?[בראשית י"ח,כ"ב- כ"ו]
ובהמשך התחנונים ,אברהם  הולך ומקטין את מספר הצדיקים עד שמגיע לעשרה צדיקים:"..אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה".
[שם י"ח,ל"ב]
השאלות הן:
א] מדוע ביקש אברהם רחמים תחילה ,דווקא עבור  חמישים  צדיקים?
ב] מה הייתה עיקר טענתו של אברהם אל - ה'?
ג] מדוע אברהם סיים לבקש רחמים על עשרה צדיקים ולא פחות מזה?
ד] בתום השיחה נסתלקה השכינה- מה הסיבה ?
התשובה לשאלה א]
לפי רש"י: אברהם התחיל לבקש רחמים על חמישים צדיקים בלבד, מהסיבה: כי חמש ערים נכללו בגזרת העונש על סדום ועמורה וחשב שבכל עיר יש  לפחות עשרה צדיקים.
לפי רבי שמשון רפאל הירש:כוונתו של אברהם לא הייתה לצדיקים אשר הולכים בדרך ה' ואין להם קשר עם תושבי המקום,אלא התכוון לחמישים הצדיקים אשר מתאמצים להחזיר רשעים אלה למוטב במשך כל הזמן.
כי צדיק אמיתי היושב בסדום אינו רשאי להפקיר את תושבי המקום במחשבה:"אני את נפשי הצלתי",אלא עליו להיות בקשר מתמיד איתם,לדבר על ליבם ולסייע להם לשוב לדרך הישר.
צדיקים אלה יכולים להגן על העיר  בתקווה שיצליחו להחזיר  בסופו של דבר את החוטאים למוטב.
על צדיקים מסוג זה אברהם ביקש רחמים.
התשובה לשאלה ב]
לפי רש"י:
היו לאברהם שתי טענות עיקריות:
א]  לפי הדין אפילו הרשעים צריכים להינצל בזכות הצדיקים.
ב] ואפילו אם ה' יחליט כי הצדיקים לא יצילו את הרשעים,למה במצב זה יש
להמית את הצדיקים?
הרי הם בודאי ראויים להצלה.
"חלילה לך מעשות כדבר הזה"
"חלילה"- מלשון חולין-זהו חילול שם שמים להמית את הצדיקים עם הרשעים,לפי שהבריות עלולים לטעון:כי זוהי דרכו של הקב"ה.
שהוא ממית את הצדיקים עם הרשעים ובודאי כך נהג ה' בדור המבול להמית את כולם יחד ללא הבחנה בין הצדיקים לחוטאים.
שמא צדיקים לא ניצלו בגלל דין הרעים.
ואברהם מדגיש את אחריותו של ה' באומרו:"השופט כל הארץ לא יעשה  משפט"?
התשובה לשאלה ג]
לפי רש"י:אברהם לא ביקש רחמים על פחות מעשרה איש.
מהסיבה:בדור המבול היו שמונה צדיקים,נח ובניו ונשותיהם וה' לה הציל את הדור הזה בעבור זכותם של נח ומשפחתו.
ולא ביקש על תשעה צדיקים על ידי צירוף הקב"ה עימהם.
התשובה לשאלה ד]
בתום תחנוני אברהם אל ה' נאמר:"וילך ה' כאשר כילה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקומו"[שם י"ט,ל"ג]
תשובת רש"י:התורה מדגישה את סילוק השכינה ,לפי שכיוון שאברהם נשתתק
שהיה סנגור- כי לא מצא עוד נקודת זכות על תושבי המקום ,גם הקב"ה שהוא דיין הלך ולא ביטל את רוע הגזרה.
העלאת תמונות

ציורי תנ"ך/ מהפכת סדום ועמורה/ ציירה: אהובה קליין(c)[שמן על בד]

לפי אור החיים:נסתלקה השכינה כי ה' לא נתן לאברהם להתפלל על פחות מעשרה צדיקים.
לסיכום,לאור האמור לעיל,ניתן להסיק כי אברהם היה צדיק אמיתי שגילה מסירות נפש ממש על ידי תחנוניו אל הקב"ה ולא הסתגר בד' אמותיו, אלא ניסה בכל כוחו להציל את אנשי סדום הרשעים.
ולפי דברי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב:  התברר לאברהם  שאין אפילו עשרה צדיקים בסדום,אך בכל זאת יש להאבק על הצלת המקום- לפי שהיה  דבק בהשקפתו בה הלך  תמיד,כי לעולם יש ללמוד זכות על כל אדם-
גם אם הוא רשע גמור, שהרי שערי תשובה לעולם לא ננעלו.
כמו שנאמר:"הדן את חבירו לכף זכות,דנין אותו לזכות"
[מסכת שבת קכ"ז,ע"ב]

יהי רצון ונלמד מדרכי אברהם בחיי היום,וניישם את דרכיו מן הכוח אל הפועל.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שבת, 12 באוקטובר 2013

אהבה ושנאה בתנ"ך/מאמר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

אהבה ושנאה בתנ"ך/ מאת: אהובה קליין.

האהבה והשנאה למרות שהפוכים הם זה מזה,  עלולים שניהם לשמש מקור  לייסורים.
ניתן לראות זאת במקורותינו -  בספר הספרים.להלן מספר דוגמאות:
כאשר ליצחק ורבקה נולדו התאומים- עשיו ויעקב , נאמר:
"ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב"
[בראשית כ"ה,כ"ט]
מדוע יצחק אהב  דווקא את עשיו ואילו רבקה אהבה דווקא את יעקב?
מתברר כי יצחק היה איש תמים,ואילו עשיו היה ערמומי.
יצחק לא הבחין בערמומיותו של עשיו,במיוחד כאשר הערים עליו עשיו בשפת חלקות ושאלו: איך מעשרים את המלח,או את התבן?
אך רבקה -אחות לבן -הרמאי,הבחינה בהתנהגות מזויפת  זו ולכן אהבה יותר את יעקב שהצטיין ביושר ומידות טובות.
בעקבות זאת הפער הלך וגדל בין האחים ובמיוחד כאשר יעקב ,בציווי אימו, "גנב" את ברכת אביו.
התוצאה:"וישטום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו ויאמר עשיו בליבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי"
[שם כ"ז,מ"א-מ"ב,]
דוגמא מעניינת נוספת: אלקנה ושתי נשותיו:חנה ופנינה,הוא היה רגיל לעלות איתן לרגל לשילה -מקום המשכן- באותם ימים, והיה זובח לה' זבחים:
"ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות:ולחנה ייתן מנה אחת אפיים כי את חנה אהב וה' סגר את רחמה:וכיעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה כי  סגר ה' בעד רחמה:וכן יעשה שנה בשנה מדי עלותה בבית ה' כן תכעיסנה ותבכה ולא תאכל"[שמואל א,ד-ז]
הבה נתבונן ביעקב אבינו:אשר אוהב במיוחד את יוסף -  בן הזקונים:"וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כותונת פסים".והתוצאה "ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו ולא יכלו דברו שלום"[בראשית ל"ז,ד]
גם בדוגמא זו ניתן לראות בברור  עד כמה אהבתו המועדפת של יעקב ליוסף מביאה לידי שנאת אחים ובהמשך לגלגולו של יוסף למצרים.

העלאת תמונות

ציורי תנ"ך/יוסף מחפש את אחיו/ ציירה: אהובה קליין(c)[שמן על בד]

וישנה אהבה המקלקלת את השורה:  דוגמת אהבת שמשון לדלילה,אשר בסופו של דבר גרמה לו למפלתו ולסופו המר.

אך השנאה היא אם כל חטאת ונאמר עליה:"שנאה תעורר מדנים ועל כל הפשעים תכסה אהבה"[משלי י,י"ב]
וידוע כי בשל שנאת חינם חרב בית המקדש.
לאור האמור לעיל ניתן להגיע למסקנה: להתרחק מהשנאה,להימנע מהענקת אהבת יתר למישהו אחד במשפחה-דבר הגורם  פתח לצרות.
יהי רצון שנשכיל לאהוב את הזולת,למצוא בכל אחד את הטוב שבו.
ויתקיים בנו המשפט:

"כמים הפנים לפנים כן לב אדם לאדם"[משלי כ"ז,י"ט]

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שישי, 11 באוקטובר 2013

לך-לך/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
לך- לך/ שיר מאת: אהובה קליין ©

"לך, לך" ציווי עליון
לאברהם אבינו עת רצון
דרך רבת ניסיונות
קשיים  ייסורים מהמורות.

אוזר במותניו כוח
נישא על כנפי רוח
אש  בוערת בעצמותיו
 מחיש כצבי  צעדיו.

אל ארץ אשר יראה
לעם סגולה יאה
ארץ הרים ובקעות
נחלי מים ונהרות.

באהבה  יקיים השליחות
לידע כל האנושות
בורא עולם יחיד
בידו אוחז שרביט.


הערה: השיר בהשראת פרשת: לך-לך[חומש בראשית.]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום חמישי, 10 באוקטובר 2013

ציורי תנ"ך/הציווי לאברהם:"לך לך.." /ציירה: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"ויאמר ה' אל אברם לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל-
הארץ אשר אראך"
[בראשית י"ב,א]

הטכניקה: שמן על בד(c)


העלאת תמונות
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

אברהם וניסיונותיו/שיר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
אברהם וניסיונותיו
שיר מאת: אהובה קליין (c)

החמה מאירה פנים
שמים כחולים מרננים
לאוזני אברהם קולות אלוקים
אש בעצמותיו יקיים ציוויים.

ניסיונות משמים נתנסה בחיים
כתווי כינורות עולים ויורדים
מבית אביו ניתק במהרה
כזרע מאדמה - לארץ בחירה.

בתקופת יובש צמא ומחסור
ירד מצרימה רעב לשבור
לכנען ישוב ברכוש גדול
יודה לאלוקים בשיר מזמור.


הערה: השיר בהשראת פרשת לך- לך [בראשית]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שני, 7 באוקטובר 2013

פרשת לך-לך-האם אברהם קיים שליחותו בהצלחה?/ מאמר מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
פרשת לך -לך –האם אברהם קיים שליחותו בהצלחה?
מאמר מאת: אהובה קליין.
הפרשה פותחת במילים:"ויאמר ה' אל אברם לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך:ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה:
ואברכה מברכיך ומקללך אאור ונברכו בך כל משפחות האדמה"
השאלות הן:
א] מה הייתה שליחותו של אברהם?
ב] מדוע אלוקים הבטיח  לאברהם ברכות?
ג] האם אברהם מימש את שליחותו בהצלחה?
התשובה לשאלה א]
שליחותו המיוחדת של אברהם הייתה בראש וראשונה :להפיץ את האמונה באלוקים -כאחד והיחיד בעולם, כבורא ומשגיח על ברואיו תמיד:
את זאת עשה עוד במקום הולדתו ששם הייתה נפוצה  העבודה הזרה- על פי מסקנתו וחוכמתו - כי עבודת האלילות היא חסרת תועלת.
על פי סיפורי חז"ל:אברהם עוד בעודו נער ניפץ את אלילי אביו כאשר הבין שאין להם שום כוח וערך.
הרמב"ם:"יד החזקה" הלכות עבודה זרה כותב - על אברהם:"השיג  דרך האמת והבין קו הצדק מתכונתו הנכונה,וידע שיש אלוקי אחד,והוא מנהיג הגלגל,והוא ברא הכול,ואין בכל הנמצא אלוקי חוץ ממנו.וידע שכל העולם טועה ודבר שגרם להם לטעות,זה שעובדים את הכוכבים והצורות עד שאבדה האמת מדעתם".
אולם , אין המקרא מתאר את קורות אברהם בבית אביו ואת יחסו לאלילות והכרתו את ה' בכוחות עצמו.
אומנם בספר ישעיהו יש על כך רמז:"אשר פדה את אברהם"[ישעיהו כ"ט]
כלומר:אברהם היה שרוי בסכנת חיים מצד המתנגדים לדעתו  במשך שהותו באור  כשדים וניצול בידי ה'..
רבים המפרשים השואלים: מדוע מדבר ה' אל אברהם באופן ישיר בטרם נראה לו  במראה הנבואה?
אור החיים הקדוש עונה על שאלה זו בשני טעמים:
א]הקב"ה לא היה צריך להתגלות אל אברהם, מאחר וראה כי אברהם גילה את מציאותו באופן עצמאי לחלוטין מתוך חוכמתו.
ב] הקב"ה לא רצה להתגלות בפניו,בטרם יבדוק אם אברהם עומד בניסיונות.
מציית לצווי ה' ואינו שואל שאלות.
אברהם הופיע אחרי עשרה דורות שחטאו,לכן הקב"ה  היה מעוניין לבחון את לבבו, אם אכן ראוי להתגלות אלוקית בהשוואה לדורות הקודמים.
וכידוע , בדורות הבאים האמונה הופצה ברבים והקב"ה  התגלה  לנביאים.
המצווה הבאה שאברהם נצטווה  הייתה: יישוב ארץ ישראל.
התשובה לשאלה ב]
לפי רש"י: הקב"ה אמר לאברהם: כי הליכתו לארץ-היא לטובתו, כי שם  ה' יעשה אותו גוי גדול,כי בחרן אינו זוכה לבנים,אבל בארץ כן. ועל ידי ההליכה לארץ הקב"ה יפרסם את מהותו  וחשיבות שמו בעולם של אברהם וה' מבטיחו:
"ואעשך לגוי גדול" במילים אחרות:"משנה מקום,משנה מזל"
אברהם הוצרך לקבל ברכות אלה- לפי שכאשר אדם מתהלך בדרך, ישנם שלושה דברים שעלולים להתמעט: פרייה ורביה, ממון וגם שמו . שהרי אין אדם הנמצא בדרך יכול לעסוק בצרכיו ובצרכי שמים,וכספו הולך ומתמעט ושמו גם יורד מגדולתו. לכן היו נחוצים לאברהם שלושת ברכות אלו.
על ריבוי הבנים,על ברכת הממון,ועל גדולת השם.
העלאת תמונות


ציורי תנ"ך/ אברהם  אבינו  מתעשר וחוזר ממצרים ברכוש גדול/ציירה: אהובה קליין(c)


העלאת תמונות
ציורי תנ"ך/ ברכת הבנים לאברהם/ציירה:אהובה קליין(c)
בנוגע לשמו,שהיה: אברם, מעתה שמו אברהם ואברהם בגימטרייא רמ"ח,-כנגד רמ"ח אבריו של אדם.
ולגבי הברכות,מעתה הם יעברו אל אברהם והוא יוכל לברך את מי שיחפוץ.
רש"י מביא  פירוש נוסף על נושא הברכות:
לפי דעה זו :שלושת הברכות מתייחסות לשלושת האבות בתפילת:" שמונה עשרה":"ואעשך לגוי גדול" מתייחס ל:"אלוהי אברהם"
"ואברכך" מתייחס ל:"אלוהי יצחק"
"ואגדלה שמך"- מתייחס ל:"אלוהי יעקב"
בסיום הברכה חותמים רק באברהם,במילים:"מגן אברהם" היות והוא בעל הברכה שמכוחו משפיע ברכה  על כולם.
אברבנאל אומר:"ונברכו בך כל משפחות האדמה"-באמצעות אברהם תתפרסם אמונת אלוקים,אשר תאיר את הבריאה כולה.
הרמב"ם [ בספר המורה חלק ג,כ"ט]מביא פירוש מעניין:כאשר אברהם היה חולק על תושבי המקום באזור בית אביו על העבודה הזרה,אותם תועים היו מקללים   ומבזים אותו והיה סובל-
בעבור הפצת האמת על האלוקים-בורא העולם.
לכן בירך אותו ה':"ואברכה מברכיך ומקללך אאור"
בעזרת ברכה זו יכבדו את אברהם בעולם גם אלה שהם אינם מזרעו.
וגם יתברכו בו.
התשובה לשאלה ג]
בעלי המדרש אומרים: כי אברהם היה הולך ממקום למקום והיה מאזין ובודק את כל הדעות הפסולות,ומתוך חקירתו העצמית הגיע למסקנה כי יש בורא לעולם.
וה' האיר לו את הדרך שאליה הגיע בעצמו.
לפי מדרש,ראשונים ואחרונים:אברהם עלה והתעלה מדרך החקירה העצמית אל ההכרה שלו בקב"ה והגיע  להתגלות אלוקית.
השאלה ששאל אברהם את בעלי הדעות  והאמונות השונות:"תאמר שהעולם בלי מנהיג"? וקושייה זו הייתה קשה ביותר וסתרה את בעלי דעות אלה וביססה את האמונה באלוקים אחד ויחיד ולאורה האנושות הולכת גם היום.
לסיכום: לאור האמור לעיל: ניתן לראות בבירור כי אברהם עמד בשליחותו בהצלחה מרובה ואף התברך בברכות  מה' אשר כולם התקיימו.

גם בניו וצאצאיו הלכו בדרכו והיום רוב האנושות אינה מאמינה באלילות,אלא בקב"ה שהוא ברא את העולם וישנה השגחה פרטית על כל אחד ואחד.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום רביעי, 2 באוקטובר 2013

תערוכת ציורי תנ"ך- ב:קסטרא- חיפה./ אהובה קליין

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
תערוכת ציורי תנ"ך
העלאת תמונות

ציורי תנ"ך/ אלקנה נותן לחנה- מנה אחת אפיים/ציירה: אהובה קליין(c)[שמן על בד]

האומנית: אהובה קליין- מציגה ממיטב יצירותיה
העוסקות  בנושאי התנ"ך – ( שמן על בד )
במרכז קסטרא, חיפה מרכז תרבות אומניות ויצירה.
ניהול :  חב'  i.c.u ארגון לתרבות בינלאומית.

היצירות מוצגות בגלריית אכסנדרה קומה עליונה.

הפתיחה בע"ה ביום חמישי - 3.10.13

התערוכה תינעל ב:24.10.13 
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ציורי תנ"ך/ נח שותה יין ומשתכר/ ציירה: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

"וישת מן- היין וישכר.."[בראשית ט,כ]


הטכניקה: שמן על בד.העלאת תמונות
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

הרב אבינר