יום שני, 5 במאי 2014

יום העצמאות- כיצד עלינו להראות בעולם?/ מאמר מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום העצמאות- כיצד עלינו להראות בעולם?

מאמר מאת: אהובה קליין.


[המאמר לעילוי נשמת אמי ז"ל-חיה בת בן-ציון]
יום העצמאות- הוא יום שמחתנו - זכינו ,בע"ה ,להקים מדינה משלנו על אדמת הקודש- אדמת ארץ ישראל.
בתום אלפיים שנות גלות ,לאחר סבל ,ייסורים ומאורעות קשים בארצות ניכר, שבנו אל מולדתנו, כפי שהנביאים  ניבאו זאת בצורה נפלאה- דוגמת יחזקאל הנביא: "לכן אמור: כה אמר ה' אלוקים: וקבצתי אתכם  מן העמים-
ואספתי אתכם מן- הארצות, אשר נפוצותם  בהם, ונתתי  לכם  את- אדמת ישראל.."[יחזקאל י"א, י"ז]
השאלות הן:
א] מהי ההוכחה כי ארץ ישראל שייכת לעם ישראל?
ב] מהו המפתח להצלחת קיום חיינו בשלום ובשלוה בארצנו?
ג] כיצד עלינו להראות בעיני העולם?
התשובה לשאלה א]

ציורי תנ"ך/ ישראל לעתיד לבוא/ ציירה: אהובה קליין(c)
מתוך התבוננות במקרא ,ניתן ללמוד: כי אדמת ארץ ישראל-
הובטחה  עוד לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, כפי שהכתוב מציין:
"ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת.."[בראשית ט"ו, י"ח] וכן נאמר: "ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגורך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם והייתי להם  לאלוקים: ויאמר אלוקים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם: זאת בריתי אשר תשמרו ביני ובינכם ובין זרעך אחריך הימול לכם כל זכר.." [בראשית  י"ז, ח-י"ד]
בהתאם להבטחה נצחית זו -ניתן לראות בבירור כי כל יהודי  אשר מכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו, ומל אותו - הוא מצרף  אותו לברית הנצחית המקשרת את עם ישראל לארץ ישראל. ההבטחה ניתנה גם ליצחק-בן אברהם: "ויאמר אלוקים אבל שרה אשתך יולדת  לך בן וקראת שמו יצחק והקימותי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו"[שם י"ז, י"ט-כ"א]
לעומת זאת ,ישמעאל  לא  זכה בנחלת  הארץ, למרות שגם הוא היה בנו של אברהם.
ליצחק היו שני בנים: יעקב ועשיו, ומי שקיבל את  הבטחת הארץ-היה יעקב, כפי שהכתוב מציין: "ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים: וייתן לך את- ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוקים לאברהם"[שם כ"ח, ג-ד]
הבטחת הארץ ניתנה גם לשנים עשר השבטים-בני יעקב: "וירא אלוקים  אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו...ואת  הארץ, אשר נתתי לאברהם  וליצחק, לך אתננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ" [שם  ל"ה, ט- י"ב]
כאשר  משה זוכה לראות את הסנה הבוער הקב"ה מבטיח לו: "וארד להצילו מיד מצרים, ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ  טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש....[שמות ג,ח- י"ב]
התשובה לשאלה ב]
הקב"ה מעניק לעם ישראל את הארץ וכדי שאנחנו נהיה  ראויים לכך- אנו מצווים לקיים את התורה ומצוותיה. להיות עם סגולה, "ממלכת כוהנים וגוי קדוש" ובכך להאיר לכל הגויים בעולם.
קיום המצוות בן אדם למקום ובין אדם לחברו-מהווה תנאי להשתקע  בארץ הקודש, כפי שנאמר: "ושמרתם את כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה: למען תאריכו ימים על- האדמה אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת להם לזרעם ארץ זבת חלב ודבש" [דברים י"א, ח-ט]
 עם ישראל שונה מיתר העמים בכך שזכה לקבל את התורה והתחייב כאיש אחד בלב אחד במילים: "נעשה ונשמע"
משום כך הקב"ה מביט בנו ובוחן את  התנהגותנו באם אנחנו עומדים בתנאים שהתחייבנו לקבל, כפי הכתוב:
"ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה"[שם  י"א,י"ב]
כדי להשיג את השלום הנכסף עלינו להיות מחוברים לעץ החיים- הלוא היא תורתנו הקדושה ,כפי שנאמר: "אם בחוקותיי  תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם: ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה...ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד.."[ויקרא  כ"ו,ב-ח]
התשובה לשאלה ג]
בשיר השירים נאמר: "כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות":[שיר השירים ב,ב]
ישנו פירוש האומר: "כדרך שהשושנה הזו נאה, בין החוחים - כך ישראל נאים במעשיהם מכל האומות"
הכוונה: כאשר עם ישראל  משמש דוגמא לעמים במעשים טובים ועשיית מצוות -בכך הוא מפיץ אור לכל העולם, כפי שנאמר: "והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך" [ישעיהו ס"ג]
יהי רצון שמדינת ישראל תלך ותפרח, ותפיץ אורה לכל העולם ודברי נבואה אלו יתממשו במהרה:

"כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

אין תגובות:

פרסום תגובה

הרב אבינר