יום שלישי, 22 ביולי 2014

פרשת מסעי-מותו של אהרון-כיצד?

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת מסעי- מותו של  אהרון-כיצד?


מאמר מאת: אהובה קליין.

*[המאמר מוקדש לעילוי נשמת אמי-חיה ז"ל בת בן- ציון]

ציורי תנ"ך/ בני ישראל חונים באילים/ ציירה: אהובה קליין (c)[שמן על בד]


Biblical painting
Israel camped in Ailim

פרשת מסעי -מתארת את כל מסעות בני ישראל במדבר ואת שמות המקומות בהם חנו.

אחד מהם הוא :הר ההר- מקום שאליו עולה אהרון בסוף ימיו כדי להיקבר שם:

"וייסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום: ויעל אהרון הכהן אל הר ההר על--- פי ה' וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש: ואהרון בן שלוש ועשרים ומאת שנה במותו בהר ההר' " [ במדבר  ל"ג, ל"ז- מ]

נושא מותו של אהרון מתואר גם בפרשת חוקת, אלא ששם ישנו  תיאור מפורט יותר כיצד אהרון עולה לראש ההר:

"ויאמר ה' אל משה ואל  אהרון בהר ההר... ייאסף אהרון אל עמיו כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתם את פי למי מריבה: קח את—אהרון  ואת אלעזר בנו והעלה  אותם הר ההר: והפשט את אהרון את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו ואהרון ייאסף ומת שם ויעש משה כאשר ציווה ה' ויעלו אל הר ההר לעיני כל העדה"[במדבר כ, כ"ג-כ"ח]

השאלות הן:

א] באיזה אופן עלה אהרון אל ראש הר ההר וכיצד התרחשה מיתתו?

ב] מה היה מיקומו של הר ההר וכיצד נראה?

ג] כיצד הגיבו בני ישראל למותו?

התשובה לשאלה א]

לפי תיאור הכתוב: אהרון עולה יחד עם משה ואלעזר בנו - אל ראש הר ההר.

רש"י מפרש: כי משה מצווה  לקחת את אהרון בדברי  ניחומים כפי שנאמר בתנחומא:"אמר  לו הקב"ה: הרי אתה מנחמו שהוא מוריש כתרו לבניו מה שאין אתה מוריש לבניך"

כלומר, משה יכול לנחם את  אהרון שהוא  מוריש את הכהונה לבנו ,דבר שמשה לא זכה לפני מותו להעביר את הנהגתו לבניו.

ולא נאמר למשה :"אמור אל אהרון" או: "קרא לאהרון", אלא נאמר בלשון רכה: "קח את אהרון"

יש בכך שכנוע לאהרון שיעלה מתוך רצון טוב.

בתנחומא ישנו תיאור מעניין מה אירע כאשר הם הגיעו לראש ההר: "אמר לו משה: אהרון אחי הגיע זמנך להיפטר מן העולם--- וכיון שרצו להיכנס למערה אמר לו משה: אהרון אחי---לבוש אתה בגדי אלעזר ואלעזר ילבש בגדיך. וניכנס אני ואתה במערה. וכן עשה, כיון שנכנסו ראו נר דלוק ומיטה מוצעת. אמר לו משה: אהרון אחי, עלה בזו המיטה ועלה, אמר לו: פשוט ידיך ופשט, קפוץ עינך וקפץ, סתום פיך וכן עשה. ובאותה שעה יצאה נשמתו. כיון שראה משה כך- חמד מיתתו, אמר לו הקב"ה: חייך, "כמות זה כן מות זה"[קהלת ג. י"ט]- כך תהיה  מיתתך.."

רבינו בחיי מוסיף: כי שלושה מתו מות נשיקה: משה, אהרון ומרים.

אצל משה ואהרון נאמר: "על פי ה' " ואילו אצל מרים לא נאמר כן – לפי שגנאי הדבר.

התשובה לשאלה ב]

על פי הכתוב: הר ההר היה על גבול ארץ אדום.

ורש"י מוסיף: כי כיוון שבני ישראל התחברו כאן לעשו הרשע-כדי לעבור דרך ארצו, הדבר גרם להם להפסיד צדיק -הלוא הוא אהרון.

רבינו בחיי מביא את דברי חז"ל במדרש: כי הר ההר -היה הר על גבי הר  בדומה לתפוח  קטן על תפוח גדול. ואהרון היה  קבור באותו מקום ששמו הר, שנאמר: "וימת אהרון שם בראש ההר".

שלשה הרים היו:

הר סיני- שהיה מיועד לקבלת התורה.

 הר ההר- שהיה מיועד לקבורת אהרון.

הר נבו – ששימש כמקום לקבורת משה.

התשובה לשאלה ג]

על כך עונה רש"י ומביא את דברי  תנחומא:"כיון שירדו משה ואלעזר מן ההר נתקבצו כל הקהל עליהם, אמרו לו: היכן אהרון? אמר להם: מת, אמרו לו: היאך מלאך המוות יכול  לפגוע בו? אדם שעמד במלאך המוות ועצרו? כמו שכתוב: "ויעמוד בין המתים ובין החיים ותיעצר המגפה" אם אתם מביאין אותו- מוטב ואם לאו- נסקל אתכם. באותה שעה עמד משה בתפילה, אמר: ריבונו של עולם הוציאני מן החשד, מיד פתח הקב"ה את המערה והראהו להם שנאמר: "וירא כל העדה כי גווע אהרון" [י"ז] מאחר ואהרון מת על ראש ההר והעם היה למטה כיצד ראו? אלא שמלאכים הראהו להם"

והכתוב מתאר את  תגובת העם כאשר קיבלו את הבשורה המרה על מותו של צדיק זה: "ויראו כל- העדה כי גווע אהרון ויבכו את – אהרון שלושים יום כל בית ישראל "[ במדבר כ, כ"ט]

רש"י מפרט: כל העדה הם- הגברים והנשים-הכאב היה חזק מאד בקרבם היות והם הכירו את אהרון כאיש אוהב שלום ורודף שלום. ומטיל אהבתו בין האנשים בעלי המריבה ומגשר באהבה במחלוקות בין בעל  לאשתו.

בפרקי דר' אליעזר נאמר: "..שהיה  אוהב שלום ורודף שלום ועובר במחנה ישראל בכל יום, ונותן שלום בין איש לאשתו ובין איש לרעהו, לפיכך גמלו  לו חסד כל ישראל"[פרקי דר'  אליעזר י"ז]

וזאת לעומת הבכי על משה שעליו נאמר:" ויבכו בני ישראל את משה" [דברים ל"ד, ח]

בגמרא נאמר: כי  לפי דברי רבי  יוסי בר' יהודה: שלושה מנהיגים  היו לעם ישראל והם:

משה, אהרון ומרים ועל ידם ניתנו ג' מתנות והן:

בזכות מרים- באר מים.

בזכות אהרון- עמוד ענן .

ובזכות משה- מן.

כשנפטרה מרים נסתלק גם הבאר.

 וכשנפטר אהרון- נסתלקו ענני הכבוד, שנאמר:" וישמע הכנעני  מלך ערד.." מה שמועה שמע? שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד, ולכן  השתכנע כי  ניתנה לו הרשות להילחם בעם ישראל.

[מסכת תענית ט]

לסיכום, אהרון שהיה איש חסד, ירא שמים , אוהב שלום ורודף שלום - היה אהוב על הבריות ובוודאי שהיה אהוב גם על הקב"ה, כפי שנאמר: "..כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו" [מסכת אבות ג, י]

הרמב"ם מסביר: כי כל מי שאהוב על הבריות למטה- בעולמנו- בידוע שהוא אהוב גם בעולם עליון.

מי ייתן ונשכיל ללכת בדרכו של אהרון ובכך נגביר את אורו של עם ישראל בעולם.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שני, 21 ביולי 2014

מלחמה ונחמה/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

מלחמה ונחמה/ שיר מאת: אהובה קליין©ציורי תנ"ך/ יציאה למלחמה/ציירה: אהובה קליין.(c)[שמן על בד]


Biblical painting
Going to war


גם בעת מלחמה

מהדהדים  קולות נחמה

אל עם למוד ניסיונות

בחוליית שרשרת דורות.

 

בלב אלוקים זיכרונות

לעד בסלע חקוקות

זכירת חסד נעורים

כלה וטקס נישואין.

 

הליכה בחולות שיממון

יובש עייפות וצימאון

כי לא ייטוש ה' בניו

יצילם משיני טורפיו.

הערה: השיר בהשראת ההפטרה לפרשת מטות[ירמיהו, א]


War and comfort / Song By: Ahuva Klein ©
Even during war
Echoing voices comfort
With study attempts to
Chain links generations.

In God memories
Engraved in the rock forever
Remembering the innocence of youth
Wedding and marriage ceremonies.

Walk the sands of desolation
Dry fatigue and thirst
Not abandon sons
Save them from the teeth of a predator.
Note: The song inspired
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שלישי, 15 ביולי 2014

ההפטרה לפרשת מטות-מלחמה ובצידה נחמה-כיצד?/מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ההפטרה לפרשת מטות- מלחמה ובצידה נחמה- כיצד?


מאמר: מאת: אהובה קליין.

[המאמר מוקדש לעילוי נשמת אמי: חיה ז"ל בת בן-ציון]

הפטרת פרשת מטות לקוחה מספר ירמיהו פרקים א-ב ,ומתארת את הקדשתו של  ירמיהו לנביא

טרם לידתו וכבר בפתיחה זו ישנה נבואה על מלחמה עתידית: כי מצפון תפתח הרעה על כל יושבי הארץ.

נושא המלחמה מוזכר גם בפרשת מטות: המלחמה נגד המדיינים  וכן תשובת משה לבני שבט גד וראובן המבקשים להתיישב באזור הפורה בעבר הירדן.

"האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה" ? [במדבר ל"ב, ו]

משה נותן להם להבין כי הם חייבים להתאחד עם כל עם ישראל בזמן מלחמה ואין מקום להתחמקות, רק לאחר שבאה הבטחתם כי יתנו שכם להשתתפות במלחמה, משה מבטיח: "ונכבשה הארץ לפני ה' ואחר תשובו והייתם נקיים מה' ומישראל והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני ה' " [שם ל"ב, כ"ב]

בהפטרה: ניתן להתנחם רבות בדברי ה' אל ירמיהו: "הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה:

קודש ישראל לה' ראשית תבואתה כל אוכליו יאשמו רעה תבוא אליהם נאום ה' "

השאלות הן:

א] מה הכוונה לכינוי: "אהבת כלולותייך"

ב] היכן מצאנו תיאור דומה בתנ"ך?

ג] מה יהיה גורלם של אויבי ישראל?

התשובה לשאלה א]

המלבים נותן הסבר יפה למושג :"אהבת כלולותיך"-  באמצעות משל, כיצד נוצרה ההתחברות בין ה'  לעם ישראל.

המשל: איש אחד מגיע ממרחקים ובת איש עשיר אחד, היפה בנשים-  הכניסה אותו  לתוך בית אביה ובכך עשתה עמו  חסד, ואחרי זה דבקה נפשה בו והתארסו ונישאו זה לזו.

ואחרי זה האמינה בו-, נטשה  את בית אביה ויצאה עמו למדבר לאן שהיו מועדות פניו.

הנמשל: תחילה אבותינו: אברהם, יצחק ויעקב גילו את הקב"ה ולאחר מכן  פרסמו  את אלהותו בעולם, בעודו  לא מוכר לכל אומות העולם שהיו עובדי כוכבים- וזו הכוונה למילים: "חסד נעורייך"

השלב הבא, כביכול- ישראל התחתנו עימו ונכנסו בברית ואהבת כלולות לאחר שה'  גאל אותם מעבדות  לחירות ונתן להם את התורה-עניין מתן תורה מסמל את ברית הנישואין בין ה' לישראל. וזוהי אהבת כלולותיך.

ואחרי זה  האמינו בה' ויצאו אחריו אל המדבר מרוב שחשקו  בדבקות האלוקית.

לפיכך יש לעם ישראל ג' זכויות:

א] לפני השידוך.

ב] השידוך עצמו.

ג] המצב לאחר השידוך- ההליכה אחרי ה' במדבר בארץ שוממה.

הזכויות האלה אינן נשכחות אצל בורא עולם וזכורות אצלו לעד.

התשובה לשאלה ב]

הנה כמה דוגמאות:

א] שלמה המלך מכנה את עם ישראל לכלה ואומר: "מה יפו דודיך אחותי כלה...נופת תטופנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך"[שיר השירים ד, י-י"א]

הדבש והחלב מסמלים את התורה השגורה בפי עם ישראל.

כלומר - החיבור של עם ישראל לקב"ה הוא באמצעות התורה, ככל שעם ישראל יתעמק יותר בתורה, ילמד ויישם את המצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו –הלכה למעשה- כך יתעצם חיבור זה לאלוקים.

ב] "לבבתני אחותי כלה.."[שיר השירים ד,ט]

ג] יצא חתן מחדרו  וכלה מחופתה" [יואל ב, י"ז]

ד] הנביא ישעיהו אומר: "ומשוש חתן על כלה ישיש עליך אלוקיך"[ישעיהו  ס"ב,ה]

התשובה  לשאלה ג]

לפי דברי הנביא ירמיהו: "קודש ישראל לה' ראשית תבואתה כל אוכליו יאשמו רעה תבוא עליהם" המלבים מפרש את דברי הנביא: ישראל הם קדושים כמו ראשית התבואה- שהיא התרומה האסורה לזרים ומי שיאכל בכל זאת יאשם בגוף, או בנפש. רעה תבוא על גופם ומיתה בידי שמים. אבל עתה שעם ישראל חטאו והנביא מנבא להם כי האויבים ילחמו נגדם, גם במצב זה סופם של אויבי ישראל להיענש בדומה לאוכלי קודש ה' ותרומתו.

המהר"י קרא[רבי יוסף קרא ]אומר : עם ישראל מכונה בשם: "קודש" ושם זה  הוא בעל חשיבות רבה, אילו עם ישראל לא היה חוטא בעבירות. העם היה נחשב לקודש-מה קודש - כל מי שנהנה ממנו חייב אשם, כך גם עם ישראל -כל האויבים הנלחמים נגדו בסופו של דבר יענשו.

דבר זה אמור על דור המדבר, אבל במצב העכשווי שהעם חטא ועסק בעבודה זרה, ה' קורא לכל משפחות ממלכות שיבואו ויניחו  איש כיסאו פתח שערי ירושלים.

לסיכום, לאור האמור לעיל המסקנה היא: עם ישראל הם בניו של ה'  ועצם העניין שקיבלו את התורה-כאיש אחד בלב אחד, גם בזמן שחטאו ובאים עליהם אויבים, אלוקים מצילם מידם, כמו שנאמר: "בכל דור ודור  עומדים עלינו  לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם".
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ציורי תנ"ך/ "..זכרתי לך חסד נעורייך.." / ציירה: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

"כה אמר ה' זכרתי לך  חסד נעורייך,אהבת כלולותיך,לכתך אחרי במדבר.."  [ירמיהו ב,ב]

הטכניקה:שמן על בד.

Biblical painting

God said the kindness of your youth I remembered you love Cloloteich "4אהבת כלולותיך 011.jpg
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום רביעי, 9 ביולי 2014

ציורי תנ"ך/ אליהו הנביא יושב בצל עץ הרותם/ ציירה: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
" ויבט והנה  מראשותיו עוגת רצפים וצפחת מים.."

[מלאכים -א,י"טו]3448606.jpg

הטכניקה: שמן על בד.
Elijah sitting under a tree in the desert
Biblical painting-Ahuva Klein
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שלישי, 8 ביולי 2014

בלק מלך מואב/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ציורי תנ"ך/ בלעם ואתונו/ ציירה:אהובה קליין (c)

בלק מלך מואב/ שיר מאת: אהובה קליין©

בלק מלך מואב

לוטש בישראל עיניו

ליבו סוער כגלים

מוחו קודח הרהורים.

 

הדור  לבוש מלכות

שפוף כאלון בכות

אימה  ופחד באבריו

נהרות שנאה בעורקיו.

 

תר אחר פתרון

להביס זה ההמון

לא כמלך מצרים

שגזרותיו זעקו לשמים.

 

אלא דרכים עקלקלות

מאבק בעזרת  קללות

אלוקים  נוצר בניו

כנשר נושא גוזליו.

הערה: השיר בהשראת פרשת בלק [חומש במדבר]
Balak, king of Moab / Song By: Ahuva Klein ©

Balak, king of Moab

Israel eyes staring

Heart stormy waves

Reflections feverish mind.

 

Queens dressed Generation

Squat oak denominations

Fear and limbs

Rivers hated his veins.

 

Searching for a solution

This beat the crowd

Not as the king of Egypt

Decrees cried out to heaven.

 

But devious ways

Struggle with curses

God created the New

Subject eagle chicks.


*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שלישי, 1 ביולי 2014

ציורי תנ"ך/ בלק מלך מואב משקיף על עם ישראל/ ציירה: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"וירא בלק בן --ציפור את כל- אשר עשה ישראל לאמורי:ויגר מואב מפני העם מאד כי רב- הוא.."[במדבר כ"ב,ב-ג]

הטכניקה: שמן על בד.

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

הרב אבינר