יום רביעי, 22 באוקטובר 2014

פרשת בראשית- מה גנוז במעשה הבריאה?/מאמר מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת בראשית-מה  גנוז  במעשה הבריאה?

מאמר מאת: אהובה קליין.

[המאמר לעילוי נשמת אמי: חיה  ז"ל בת בן-ציון]

חומש בראשית- הראשון בסדרת חמישה חומשי תורה נקרא בפי הנביאים: "ספר  הישר"

הפרשה הראשונה: "בראשית" מתארת את תהליך בריאת העולם על ידי הקב"ה:

"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ: והארץ הייתה תוהו  ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור: וירא אלוקים את האור כי- טוב ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך".[בראשית א, א-ה]ציורי תנ"ך/ בריאת האור/ ציירה: אהובה קליין  ,שמן על  בד(c).

השאלות הן:

א] מדוע נקרא חומש בראשית בפי הנביאים: "ספר הישר"?

ב] מה משמעות   המילה: "בראשית" ומה גנוז בה?

ג] מה הקשר בין סיפור הבריאה להבטחת ארץ ישראל לעם ישראל?

התשובה לשאלה א]

לפי דברי העמק  דבר: ספר בראשית נקרא בפי הנביאים:

 "ספר הישר" – כפי שנאמר במסכת ע"ז [כ"ה, א] על פי שני מקראות: "הלא היא כתובה על ספר הישר"[יהושע י", י"ג]

"ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר"[שמואל- ב, א, ח]

 ועל כך אומר רבי יוחנן: כי ספר זה-הוא על האבות: אברהם, יצחק ויעקב שהיו ישרים, כמו שכתוב: "תמות נפשי מות ישרים"

ובהקשר זה ניתן להבין מדוע הקב"ה החריב את הבית השני?

הסיבה לכך: שאומנם היו בתקופה זו הרבה אנשים צדיקים וחסידים שהיו עוסקים בתורה ,אך לא  הלכו בדרך הישר, אלא היו נוהגים בשנאת חינם כלפי הזולת והיות וה' הוא ישר, אין דרך זו מקובלת עליו.

לעומת אותו דור-אבותינו היו ישרים, התייחסו יפה אל הזולת, כולל אל אומות העולם וגם כלפי עובדי אלילים.

אברהם אבינו- התפלל על אנשי סדום הרשעים וביקש עליהם רחמים  וזאת  למרות ששנא  את דרכם, אך מנגד  היה חפץ בקיומם.

 ומכאן השם: ספר הישר- על בסיס התנהגות אבותינו שניתן  ללמוד מהם- כיצד נהגו בדרך ארץ כלפי אחרים והדבר שייך לקיום העולם ויש לכך גם קשר לבריאה.

התשובה לשאלה ב]

רש"י מביא שני פירושים למילה: "בראשית":

א] מילה זו אינה באה לפרט מה נברא  בראשונה ומה נברא אחר כך, אלא מטרתה לספר בשביל מה נברא העולם? ולכך שתי תשובות:

העולם נברא בשביל עם ישראל, שנאמר: "קודש ישראל לה' ראשית תבואתה" [ירמיהו ב, ג]

וגם נברא למטרת קיום התורה, כפי שנאמר:"ראשית דרכו" [משלי ח, כ"ב]  לפיכך  השמים והארץ נבראו למען ישראל שיקיימו את התורה.

ב] עיקר תיאור הבריאה הוא  לספר על בריאת האור שהיה קיים כבר ביום הראשון.

רבינו בחיי מתייחס למילה: "ברא" ואומר כי העולם נברא יש מאין ומביא את פירושו של ר' נחמיה ולפיו: כבר ביום הראשון ברא ה' את כל העולם ולמה הדבר דומה? לאדם שזרע  שש שעורים בבת אחת ואחר כך   זה יצא ביום הראשון  וזה יצא ביום השני וכן הלאה במשך שישה ימים.

ולפי זה מכל החומר שנברא ביום הראשון- נבראו כל הנבראים במשך שישה ימים. כלומר הכול יצא מהכוח אל הפועל.

התשובה לשאלה ג]

רש"י מתרץ מדוע התורה פתחה בסיפור הבריאה ולא פתחה במצווה הראשונה שעלייה נצטוו עם ישראל: "החודש הזה לכם" ?שאם יבואו אומות העולם ויגידו: כי הארץ  מיועדת להם, ויתלוננו כי   עם ישראל כבש זאת מידיהם.

תשובת העם תהיה: כי הקב"ה ברא את העולם וההחלטה בידו למי  להעניק את הארץ הזאת.

רשי מבסס את תשובתו על הפסוק בתהלים: "כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים"[תהלים   קי"א, ה.]

אך נשאלת השאלה: האם תשובה זו תשכנע את אומות העולם שהרי אם היו מאמינים בתורה, לא היו מאשימים את עם ישראל כאילו גזלו להם את ארצם?

אלא, המציאות מחייבת  את עם ישראל  להסביר זאת לאותם היהודים הספקנים מתוך העם ,המעלים ספקות על צדקת ישיבתם בארץ ישראל, כי הקב"ה ברא את הארץ והוא מחליט למי היא מיועדת.  ישנה סכנה גדולה ביותר כאשר בתוך העם אין אמון מוחלט לגבי ייעוד הארץ לעם ישראל.  והעלאת ספקות לגבי הבטחת הארץ עוד לאברהם: "לך אתננה ולזרעך אחריך"

מתברר כי כאשר האדם אינו בטוח בצדקת הדרך הדבר פותח פתח לצרות.

הגר"א [בספר באר יוסף] מסביר זאת  בצורה מעניינת:

למה הדבר דומה? למה שהתרחש  עם חוה אימנו, הרי ה' אמר: "כי ביום אכלך ממנו תמות" ואילו היא אמרה: "ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא  תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמותון". על ידי שאמרה: "פן" היא הביעה ספק בדברי ה' וכך פתחה פתח לנחש שהצליח לשכנע אותה באמצעות שקרים -כן לאכול מהפרי, התוצאה: מיד חטאה ונענשה.

ומה שאמר ה' לקין: "למה חרה לך ולמה נפלו פניך, הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ"-אין ליצר הרע כוח מיוחד להסיט את האדם מדרכו הישרה בתנאי שהוא נחוש בדרכו, אך ברגע שהאדם מתחיל להסתפק בצדקת   הדרך , התוצאה- יצר הרע בנקל מצליח להפיל את האדם לדרך השקר וזוהי המשמעות למילים: "לפתח- חטאת רובץ" ברגע שהאדם פותח פתח לרוע על ידי ספקותיו בצדקת דרכו- התוצאה: "חטאת רובץ"

לאור האמור לעיל, ניתן להסיק כי חומש בראשית  משמש אבן דרך לכל הדורות כיצד ללכת בדרך הישר על פי התורה הקדושה ולעמוד  בנחישות תמיד על צדקת הדרך.

יהי רצון שנשמש לעד אור לאומות העולם כפי שנאמר:"...ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד – קצה הארץ"[ישעיהו מ"ט, ו]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שלישי, 21 באוקטובר 2014

שאיבת מי השילוח/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

שאיבת מי השילוח/ שיר מאת: אהובה קליין ©

ושאבתם מים וששון

בגיל דיצה ורון

צלילי חצוצרות ונבלים

קולות מים אדירים.

 

כד הזהב מתמלא

גילויי שמחה מגלה

הכוהנים ששים בבואם

קדושה אופפת גופם.

 

חוצות ירושלים מוארים

 לפידי אש נדלקים

את הלבבות מעוררים

 ובשירי הודיה מתמוגגים.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שלישי, 14 באוקטובר 2014

ציורי תנ"ך/ שאיבת המים ממעיין השילוח/ציירה: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"ושאבתם מים בששון"


שאיבת המים ממעיין השילוח במסגרת שמחת בית השואבה.
הטכניקה: שמן על בד
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

שמחת בית השואבה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

שמחת בית השואבה/ שיר מאת: אהובה קליין©

שמחת בית השואבה

במקדש  מתעצמת אורה

צדיקים יוצאים במחולות

בפיהם שירות ותשבחות.

 

מזמורי תודה לאלוקים

בידיהם אבוקות ולפידים

נגינות חצוצרות ונבלים

כמערבולות גלים  סובבים.

 

בפניהם זיו השכינה

עיניהם בורקות כלבנה

אושרם כמרחבי הים

כאש יוקדת התלהבותם.

 

עטורים מלבושים ססגוניים

תלאותיהם  וייסוריהם נשכחים

הקדושה מאירה נשמתם

את אותותיה נותנת  בחגם.Simchat Beit Hashoeva / Song By: Ahuva Klein ©Simchat Beit HashoevaMikdash light intensifiesSaints go dancingTheir mouths and praise service.Thank God CarolsFlares and torches in their handsTrumpet and villainsVortex rotating waves.S glory to themEyes bright as the moonHappiness at seaFire burning enthusiasm.Adorned with colorful clothingTheir hardships and sufferings are forgottenHoly soul shinesThe mark gives holiday.*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שבת, 11 באוקטובר 2014

ציורי תנ"ך/ שמחת בית השואבה במקדש/ ציירה: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
ציורי תנ"ך/ שמחת בית השואבה  במקדש/ ציירה: אהובה קליין(c)

Simchat Beit Hashoeva in  the Mikdash/ by Ahuva Klein


*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

מקדושה לשמחה/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

מקדושה לשמחה/ שיר מאת: אהובה קליין©

עם נבחר אלוקים

מרבה מצוות וחסדים

יבקש מחילה מנעלבים

יסייע לקרובים ורחוקים.

 

עולה בסולם הקדושה

מתחנן בתחינה ובקשה

 בפרוס שנה חדשה

למען שלום ושלווה.

 

 תענית יום הכיפורים

תפילות ווידוי ותחנונים

בסוף היום "נעילה"

קול שופר ישמע.

 

הזריזים מחיל אל חיל הולכים

סוכת תפארה מקימים

בא יארחו   אושפיזין

השמחה תרקיע שחקים.


Sanctity joy / Song By: Ahuva Klein ©


The chosen of God
Commandments and kindness often
Ask forgiveness offended
Help near and far.

Rising scale of holiness
Begging and pleading request
New year
For the sake of peace and tranquility.

Fast of Yom Kippur
Prayer and confession and supplication
At the end of the day "lock"
Hear the shofar.

Nimble go from strength to strength
Establish clouded arbor
Was host ushpizin
Increase tremendously? Joy.

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

תענית ביום הכיפורים/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

תענית ביום הכיפורים/ שיר מאת: אהובה קליין©

 

טרם היום הקדוש

חרדה בלבו יחוש

מתייסר מהרהר בחטאיו

שמא פגע בחבריו.

 

עפר ואפר  גופו

קל וחומר במיתתו

פונה אל מרעיו

מחילה לוחשות שפתיו.

 

 הוא בא בימים

מתענה ביום הכיפורים

עטוף טלית צחורה

מעתיר תחנונים בדמעה.

 

בתפילת "נעילה" מסיימים

"וימינך פשוטה לקבל שבים"

שערים אינם ננעלים

בספר הטובים נחתמים.


Fasting on Yom Kippur / Song By: Ahuva Klein ©Not yet holy dayAnxiety heart feelsTormented thinking sinsThat hurt his friends.His ashesLet alone of the deathTurning to his companionsForgiveness whispering lips.It comes daysTortured on Yom KippurWhite shawlHeaps of pleading in tears.Prayer "lock" end"Simple and your right to receive return"Gates are lockedBest book signed.

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

הרב אבינר