יום שני, 16 במרץ 2015

קורבן עולה/ שיר מאת: אהובה קליין.(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

קורבן עולה/ שיר מאת: אהובה קליין ©


 

הוא חטא בהרהורים

רעים- כפירות באושים

חפץ לניקיון כפיים

נעזר בחסדי שמים.

 

בחיל ורעדה ינוע

בצל ענני רקיע

אוחז באיל קטן

עתה נועד לקורבן.

 

מרכין ראשו מבושה

בקול ענות חלושה

יביע רגשי חרטה

יקיים ציווי נאמנה.

 

נזכר  באבי האומה

המשמש  לדורות דוגמא

בנו עקד על המזבח

וברכות לעמו הרוויח.

הערה: השיר בהשראת פרשת ויקרא[חומש ויקרא]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום ראשון, 15 במרץ 2015

ספר ציורי תנ"ך בליווי שירים/ מאת: אהובה קליין וגיא רגב(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

בסייעתא דשמיא, פורסם ספר דיגיטלי: בנושא:

ציורי תנ"ך של אהובה קליין, בליווי שיריו של המשורר: גיא רגב.

כל הזכויות שמורות לאהובה קליין על  ציורי התנ"ך (c)

 וכל הזכויות שמורות לגיא רגב על השירים.(c)

*אין להעתיק או לצלם חומר מתוך הספר ללא רשות היוצרים הנ"ל.

הנה הקישור לספר:

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שלישי, 10 במרץ 2015

ציורי תנ"ך/ שולחן לחם הפנים/ ציירה: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

"ויעש  את--- השולחן עצי שיטים אמתיים אורכו ואמה רוחבו ואמה וחצי קומתו:ויצף אותו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב.."[שמות ל"ז,י-ט"ז]

הטכניקה: שמן על בד.


Biblical painting

By Ahuvaa Klein

Table of showbread in the Mishkan

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת וייקהל פקודי- מהו תכליתו של לחם הפנים?/ מאמר מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת וייקהל פקודי – מהו תכליתו של לחם הפנים?

מאמר מאת: אהובה קליין.

בפרשה זו- משה אוסף אליו את כל העם- במטרה  להכריז על  איסוף תרומה למען צרכי הכלל – הקמת המשכן וכליו. היות וכל אחד  נדרש לקחת חלק בהתנדבות זו - נחוצה כאן נוכחות  מלאה של כל  העם,  כפי שנאמר:" וייקהל משה את כל עדת בני ישראל .." [שמות ל"ה, א]

ציורי תנ"ך /משה מקהיל את עם ישראל/ציירה: אהובה קליין(c)[שמן על בד]


משה מפרט את כל חלקי המשכן שלמענם העם תורם את חלקו.

ציורי תנ"ך/ עם ישראל מביאים תרומה למען המשכן/ציירה: אהובה קליין(c)
ציורי תנ"ך/  הנשים- חכמות הלב טוות  חוטים לצורך המשכן/ ציירה: אהובה קליין (c)

הוא מזכיר את אומני המשכן :בצלאל בן אורי ואהליאב בן אחיסמך.- חכמי הלב שתרמו מחכמתם וכשרונם לבניית המשכן וכליו.

"ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה: וימלא אותו רוח אלוקים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה: ולחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת: ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת: ולהורות נתן בליבו הוא  ואהליאב בן- אחיסמך למטה דן מילא אותם חכמת לב לעשות כל- מלאכת חרש וחושב ורוקם.." [שמות ל"ה, ל-ל"ה]

ובהמשך הפרשה , מדגיש גם את חשיבות שמירת השבת.

אחד מהכלים שבמשכן היה: שולחן לחם הפנים כפי שהכתוב מתאר:

"ויעש את השולחן עצי שיטים אמתיים אורכו ואמה רוחבו ואמה וחצי קומתו: ויצף אותו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב: ויעש לו מסגרת טופח סביב ויעש זר- זהב למסגרתו סביב: ויצוק לו ארבע טבעות זהב וייתן את הטבעות על ארבע הפאות אשר לארבע רגליו..." [שמות ל"ז, י-י"ז]

השאלות הן:

א] במה היה ייחודו של בצלאל?

ב] לְמַה  נועד  שלחן לחם הפנים?

ג] מה טיבו של לחם הפנים?

ייחודו של בצלאל בן אורי.ציורי תנ"ך/ בצלאל בן אורי ואהליאב בן אחיסמך/ ציירה: אהובה קליין(c)[שמן על בד]ציורי תנ"ך/ המנורה במשכן/ ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]ציורי תנ"ך/ הכוהן וחושן המשפט/ ציירה: אהובה קליין(c)


ציורי תנ"ך/ הכרובים  על ארון העדות במשכן/ ציירה: אהובה קליין(c) [שמן על בד]


על פי רש"י: בצלאל  נתן נפשו [ליבו] על המלאכה  במשכן יותר משאר החכמים

לכן ה' לא קיפח את שכרו והוא מפרסמו בכל פעם.

בצלאל לא התעלה בכוחות עצמו, אלא באמצעות-"רוח אלוקים" שה' מילא אותו במטרה לקיים את שליחותו בבניית כלי המשכן.

על פי חז"ל: בצלאל היה בסך הכול בגיל שלוש עשרה ובוודאי לא יכול היה בכוחות עצמו להשיג את כישרונו המיוחד, אלא זו הייתה מתנת שמים שאיתה נולד, בנוסף ליכולתו ליצור את הכלים למשכן בכל מיני חומרים -היה לו משהו  נוסף: היכולת להורות- ללמד גם לאחרים את הידע שהיה בחלקו.

הרמב"ן אומר: כי הקב"ה מעיר את תשומת ליבו של משה לכישרונו המיוחד של בצלאל כדבר של פלא. שנועד משעת יצירה למטרת הקמת המשכן. בדומה למה שנאמר לירמיהו הנביא: "בטרם אצרך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך"

ספורנו אומר :דבר דומה: הקב"ה מעורר את משה שישים לב כי לפניו אומן לא פשוט כלל-הוא אומן המקבל השראה מכוח עליון.

הגאון מדוויסק  ב: "צופנת- פענח" מפרש את המשפט: "ואמלא אותו רוח אלוקים"- זו הסמכה מאלוקים לעשות עבודה שאין מישהו אחר מסוגל לעשות כן והכישרונות נועדו אך ורק לעבודה זו.

ולאחר סיום מלאכת המשכן וכליו שכח בצלאל את חוכמתו. וזאת בניגוד לאהליאב שהיה אומן והעביר את אומנתו גם לבניו-דור ההמשך.

לדברי חז"ל [בעירובין דף ט"ז] :בצלאל היה אומן שקיבל השראה למטרה נעלה- מלאכת כלי המשכן.

 וכשהושגה התכלית ההשראה בטלה.

אברבנאל : מדגיש כי בצלאל נבחר על ידי ה' -למלא את שליחותו וכדי שלא יחשבו שהוא נבחר על סמך רצונו של משה -לבחור אומנים מתוך משפחתו.

ולכן ה' קרא לבצלאל בשם זה- על שם אביו וזקנו. והוא היה בעל סגולות מיוחדות נבחר מה' לתפקיד כה מרומם.

אבן עזרא אומר: בשם :"הגאון" כי הבחירה הייתה על פי רקע שבטי, בצלאל היה משבט יהודה ,אהליאב משבט דן, שבטים אלה מתוארים בפי יעקב ומשה כאריות. ובגלל שהמשכן על פי חז"ל כדמות אריה- לכן הם נבחרו להקים את המשכן.

"הבאר מים חיים"מפרש: כוח -חוכמה זו שניתנה לבצלאל -משמים הייתה מיועדת אך ורק לעבודת הקודש. ולא לעבודת חולין.

התורה מפרטת את סגולותיו של בצלאל:

א] רוח אלוקים.

ב] חכמה.

ג] תבונה.

ד] דעה.

ה] ידע כל מלאכה.

ו] לחשוב מחשבות לעשות זהב, בכסף ובנחושת.

   ובחרושת אבן למלאות, ובחרושת עץ.

ח] לעשות בכל מלאכת מחשבת.

ט]  הכוח להורות לאחרים מהידע והכישורים שלו.

שולחן לחם הפנים.

השולחן היה  עשוי מעצי שיטים מצופה זהב ועליו היו מונחים שנים עשר הלחמים וגם שני בזיכי לבונה.

מסביב לשלחן היה כתר זהב.

הוא היה נישא על ידי מוטות שהיו  בשני צדדיו והמוטות היו נתונים בתוך טבעות.

רש"י אומר: כי הזר סביב השולחן - סימן לכתר מלכות ויש בזה  סימן לעושר וגדולה כמו שנהוג להגיד: "שולחן מלכים" לכן הכתר היה למעלה סביב השולחן ככתר על ראשו של מלך.

רבינו בחיי אומר: כי מטרת שלחן לחם הפנים- שיש בו שורש דבר שעליו תחול הברכה, הלחם היה נאכל על ידי הכוהנים משרתי המשכן ויותר מאוחר משרתי המקדש.

ועל פי דעת חז"ל:" כל כוהן שהיה  מגיע - כפול היה שבע, ועל כן נקרא שולחן -שהקב"ה שולח ברכתו בלחם שעליו ומשם  הברכה  משתלחת בכל המזונות ויבוא שובע לעולם"

ברכה זו הייתה: יש – מ-יש כמו מעשי הנביאים שברכתם הייתה יש מ-יש היות ולא היה בכוחם לעשות יש מאין ועל כך העיד אלישע הנביא [מלכים-ב, ד]"אסוך שמן"

הדבר מופיע גם אצל אליהו הנביא בעניין כד הקמח [ מלכים –ב, מ"א, י"ז] אבל הרעיון של יש מאין - נתון ,אך ורק, להקב"ה כפי שהדבר הוכח בבריאת העולם.

אורכו של השולחן היה: שנים עשר טפחים ורוחבו שישה וקומתו: עשרה עם המסגרת והיה מונח אורכו לאורך הבית ורוחבו לרוחב הבית. דברים אלה אמרו חז"ל בפרק: "שתי הלחם".

רבינו בחיי מביא מדרש יפה: השולחן היה עשוי מעצי שיטים ראשי תיבות= שלום, טובה, ישועה, מחילה.

הלחם שמונח על השולחן -נחשב כקורבן על המזבח כפי שאדם בעל עיניים טובות נוהג להאכיל שם עניים.

וישנו מנהג  חסידים :שבצרפת נוהגים לעשות משולחנם ארון קבורה- כדי ללמד שאדם לאחר שנפטר לא ייקח מאומה אתו לעולם הבא, אלא הדבר שילווה אותו, זו הצדקה שעשה בחייו והטובה שמטיב על שולחנו ועל כך אמרו חז"ל:" המאריך על שולחנו מאריכין לו ימיו ושנותיו"

וישנו גם רמז יפה במשפט: "וצפית אותו זהב טהור- פה ישנו רמז לשלוש מברכות המזון:

זה"ב:

 ז'- ברכת הזן את העולם,

ה'-  הארץ.

ב'- "בונה  ירושלים".

לחם הפנים.

על פי רבינו בחיי נקרא הלחם הזה: "לחם הפנים"- על שם שהיו לו פנים שנראות לכאן ולכאן-  לצידי המשכן מכל צד.

ועל פי המדרש: היה נקרא לחם "הפנים" שעוביו היה במידה של טפח ועל כך דרשו חז"ל: "אין פנים פחותים מטפח- כתיב הכא :"אל פני הכפורת" וכתיב התם [בראשית כ"ז, ל]"ויהי כאשר כילה יצחק לברך את יעקב ויהי אך יצא יעקב מאת פני יצחק אביו"

ועל פי הקבלה: נקרא :"פנים" כי מונח לפני ה' תמיד.

יונתן בן עוזיאל מפרש: "לחמה גוואה"-הלחם הפנימי. שהיה חלק בלתי נפרד מהשולחן.

הרשב"ם אומר: כי לחם הפנים נקרא כך היות והיה: "לחם נאה, לחם הראוי [להינתן] לפני שרים"

לפי דברי הרמב"ם[הלכות תמידין] : שהיו ללחם פנים רבות.-לחם מרובע שיש לו שישה צדדים ולא לחם עגול או שטוח.

לחם הפנים נקרא: גם בשם: "לחם התמיד"

 וגם בשם: "לחם המערכת"

לחם הפנים- נחשב לאחד מעשרים וארבע מתנות כהונה.

התלמוד מונה בסדר נזיקין שלוש עשרה סגולות שיש ללחם, ביניהם:

סגולה להגביר את הריכוז, מגן מפני מחלות, מונע טעם מר בפה.

לסיכום,

לאור האמור לעיל: ניתן ללמוד, כי כל כלי המשכן נעשו על ידי חכמי לב, דוגמת בצלאל בן אורי שקיבל השראה וכישרון מיוחד מאת הקב"ה .

ולגבי השולחן ,ניתן להסיק כי הוא סימל  את שורש הברכה  וכתר מלוכה במשכן .

מי ייתן ונזכה בקרוב להקמת מקדש שלישי ובו כל כלי הקודש. אמן ואמן.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שני, 9 במרץ 2015

שולחן לחם הפנים/ שיר מאת: אהובה קליין.(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

שולחן לחם הפנים/שיר מאת: אהובה קליין©

 

שולחן עצי שיטים

הוד לחם הפנים

אורכו אמתיים

נושא ברכת שמים.

 

זהב טהור מצופה

ככתר מלכים יראה

מעשה ידי אומן

בהדרו יפאר משכן.

 

עליו בזיכי לבונה

לחם מתנת כהונה

ניבט מכל הכיוונים

צופן עושר וניסים.

הערה: השיר בהשראת: פרשת וייקהל פקודי.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום ראשון, 8 במרץ 2015

מקומן של הנשים בגאולת ישראל- מבט תנכ"י/ מאמר מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

מקומן של הנשים בגאולת ישראל - מבט  תנכ"י/ מאת: אהובה קליין ©

 

בחג הפסח  חג החירות והגאולה, אנו חוגגים את שמחת הנס הגדול - בו עם ישראל יצא לחופשי מעבדות לחירות.

מתוך עיון עמוק במקרא ניתן ללמוד : כי הנשים תפשו מקום מכובד בעניין גאולת ישראל ואף  תרמו רבות מחוכמתן לכך.

כאשר פרעה ציווה להמית את הבנים,, מופיעות המיילדות ובזכות חכמתן משמשות בשליחות הצלת עם ישראל, כפי שהכתוב מתאר:

"ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית  פועה: ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבניים אם בן הוא והמיתן אותו ואם בת היא וחיה"

המיילדות לא עשו כן, אלא היו מחיות את הילדים, כאשר פרעה קרא להן ושאלן מדוע הפרו  את פקודתו, הן ענו:". .כי לא כנשים המצריות העבריות כי חיות הנה בטרם תבוא אליהן המיילדת וילדו" [שמות, א, י"ט] המיילדות טענו שחוקי הטבע הרגילים אינם שולטים על עם ישראל, כתוצאה מכך העם התרבה.

ציורי תנ"ך/ המיילדות לפני פרעה/ ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]


ומושיען של ישראל היה משה, בל נשכח כי כאשר אמו הצפינה אותו בתיבה, מרים אחותו השגיחה עליו מרחוק.

ובת פרעה-  גם לה זכויות רבות בתרומת הגאולה ,לפי שלקחה עימה את משה וגידלה אותו במצרים.

כאשר בני ישראל חוצים את ים סוף ומגיעים ליבשה שוב  מופיעה מרים ומשמחת ומעודדת את הנשים: "ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות"

הנשים מוזכרות גם כתורמות מכישרונן ואומנותן לטובת המשכן:

הן מכונות בתואר- חכמות לב:

"וכל אישה חכמת-לב בידיה טוו, ויביאו מטווה את-התכלת ואת- הארגמן, ואת תולעת השני ואת השש: וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה  בחוכמה טוו את- העיזים"

[שמות פרק ל"ה, כ"ה-כ"ו]

התורה  מרוממת  ומאדירה את כבוד האישה ומעריכה את כל תרומתה, לכן  היא מודגשת כמה פעמים בפרשה זו.

לפי דעת מקרא: אישה חכמת לב-הכוונה שחוכמת הלב נתגלתה באמצעות הידיים, הנשים התמסרו  במחשבה ומעשה למלאכת המשכן, כלומר את כישרונן הוציאו מהכוח אל הפועל.

הטוויה הייתה אחת המלאכות המיוחדות  של הנשים בימי קדם.

הן היו מתקינות את חוטי הצמר ,או הפשתה, התורמים הביאו  את התכלת והארגמן בצורה גולמית אל משה -ומשה העביר את החומר לנשות חכמות הלב והן טוו  אותם והשיבום אליו .

נשים אלה הצטיינו בחוכמתן ,הפעילו את מחשבתן ורצונן ועשו  בפועל את נדיבותן.

הנשים  התקינו חוטים משיער העיזים במטרה לארוג את יריעות העיזים למשכן.

חז"ל אומרים :"בינה יתרה נתן הקב"ה באישה יותר מבאיש" בכך הם תיארו את האישה כמחוננת בבינה  יתרה, ובזכות בינה זו  הנשים ניצלו  מחטא העגל, ואת בינתן הן מקדישות לטובת ביתן –הן משמשות  עיקר הבית.

וזוהי שליחותן האלוקית בעולם הזה.

גם שלמה המלך מדגיש את ערכה המיוחד של האישה באומרו: "חכמת נשים בנתה ביתה"[משלי י"ד]

בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ובע"ה   עתידים להיגאל במהרה בימינו אמן ואמן.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שישי, 6 במרץ 2015

מחצית השקל/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

מחצית השקל/ שיר מאת: אהובה קליין  ©

ויהי היום וה' יפתיע

מטבע אש ברקיע

משה עומד ומשתאה

מזה הציווי והמראה.

 

בשרו נעשה חידודים

חדרי ליבו נסערים

כים  מערבולת גלים

בעורקיו הציוויים זורמים.

 

מחצית  השקל יכפר

על חטא עם ישראל

לא תהיה בהם מגפה

עליהם  תשרה ברכה.

הערה: השיר בהשראת פרשת כי תישא [חומש שמות ]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

הרב אבינר