יום שני, 5 במאי 2014

ציורי תנ"ך/ תקיעת שופר בשנת היובל/ ציירה: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם:וקדשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה יובל הוא.."[ויקרא כ"ה,ט-י]

הטכניקה: שמן על בד.

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ישראל ביום חגה/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
ישראל ביום חגה/ שיר מאת: אהובה קליין.(c)

ישראל בין העמים
כשושנה בין החוחים
צומחת עם השנים
לכול מאירה  פנים.

פריחתה ניכרת למרחקים
שורשיה דבש יונקים
נאחזים במעמקי רגבים
מזרימים כוחם לגבעולים.

מובטחת דורות ועידנים
בברית בין הבתרים
לאבותיה והשבטים
כאוצר מבית הגנזים.

ביום חגה מרוממת
עדיים לצווארה עוטרת
תלאות וניסים זוכרת

את האלוקים מהללת.


Israel's day of celebration / Song By: Ahuva Klein. (C

Israel among the nations
As the lily among thorns
Grows with the years
All welcoming.

Flowering considerable distance
Honey mammalian roots
Cling to the depths of clods
Pumping power stems.

Guaranteed generations and eras
Covenant between the Parts
Fathers and tribes
Treasure from the treasures.

On an uplifting celebration
Adorned with jewels around her neck
Hardships and miracles remember

 God praisee
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ציורי תנ"ך/ "כשושנה בין החוחים כן רעייתי.."/ ציירה: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"כשושנה בין החוחים כן רעייתי בין הבנות"[שיר השירים  ב,ב]

"כדרך שהשושנה הזו נאה,כל ישראל נאים במעשיהם מכל האומו,"[שיר השירים" [שיר השירים זוטא]
הטכניקה: שמן על בד.
Biblical painting
As the lily among thors


*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום העצמאות- כיצד עלינו להראות בעולם?/ מאמר מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום העצמאות- כיצד עלינו להראות בעולם?

מאמר מאת: אהובה קליין.


[המאמר לעילוי נשמת אמי ז"ל-חיה בת בן-ציון]
יום העצמאות- הוא יום שמחתנו - זכינו ,בע"ה ,להקים מדינה משלנו על אדמת הקודש- אדמת ארץ ישראל.
בתום אלפיים שנות גלות ,לאחר סבל ,ייסורים ומאורעות קשים בארצות ניכר, שבנו אל מולדתנו, כפי שהנביאים  ניבאו זאת בצורה נפלאה- דוגמת יחזקאל הנביא: "לכן אמור: כה אמר ה' אלוקים: וקבצתי אתכם  מן העמים-
ואספתי אתכם מן- הארצות, אשר נפוצותם  בהם, ונתתי  לכם  את- אדמת ישראל.."[יחזקאל י"א, י"ז]
השאלות הן:
א] מהי ההוכחה כי ארץ ישראל שייכת לעם ישראל?
ב] מהו המפתח להצלחת קיום חיינו בשלום ובשלוה בארצנו?
ג] כיצד עלינו להראות בעיני העולם?
התשובה לשאלה א]

ציורי תנ"ך/ ישראל לעתיד לבוא/ ציירה: אהובה קליין(c)
מתוך התבוננות במקרא ,ניתן ללמוד: כי אדמת ארץ ישראל-
הובטחה  עוד לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, כפי שהכתוב מציין:
"ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת.."[בראשית ט"ו, י"ח] וכן נאמר: "ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגורך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם והייתי להם  לאלוקים: ויאמר אלוקים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם: זאת בריתי אשר תשמרו ביני ובינכם ובין זרעך אחריך הימול לכם כל זכר.." [בראשית  י"ז, ח-י"ד]
בהתאם להבטחה נצחית זו -ניתן לראות בבירור כי כל יהודי  אשר מכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו, ומל אותו - הוא מצרף  אותו לברית הנצחית המקשרת את עם ישראל לארץ ישראל. ההבטחה ניתנה גם ליצחק-בן אברהם: "ויאמר אלוקים אבל שרה אשתך יולדת  לך בן וקראת שמו יצחק והקימותי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו"[שם י"ז, י"ט-כ"א]
לעומת זאת ,ישמעאל  לא  זכה בנחלת  הארץ, למרות שגם הוא היה בנו של אברהם.
ליצחק היו שני בנים: יעקב ועשיו, ומי שקיבל את  הבטחת הארץ-היה יעקב, כפי שהכתוב מציין: "ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים: וייתן לך את- ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוקים לאברהם"[שם כ"ח, ג-ד]
הבטחת הארץ ניתנה גם לשנים עשר השבטים-בני יעקב: "וירא אלוקים  אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו...ואת  הארץ, אשר נתתי לאברהם  וליצחק, לך אתננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ" [שם  ל"ה, ט- י"ב]
כאשר  משה זוכה לראות את הסנה הבוער הקב"ה מבטיח לו: "וארד להצילו מיד מצרים, ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ  טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש....[שמות ג,ח- י"ב]
התשובה לשאלה ב]
הקב"ה מעניק לעם ישראל את הארץ וכדי שאנחנו נהיה  ראויים לכך- אנו מצווים לקיים את התורה ומצוותיה. להיות עם סגולה, "ממלכת כוהנים וגוי קדוש" ובכך להאיר לכל הגויים בעולם.
קיום המצוות בן אדם למקום ובין אדם לחברו-מהווה תנאי להשתקע  בארץ הקודש, כפי שנאמר: "ושמרתם את כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה: למען תאריכו ימים על- האדמה אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת להם לזרעם ארץ זבת חלב ודבש" [דברים י"א, ח-ט]
 עם ישראל שונה מיתר העמים בכך שזכה לקבל את התורה והתחייב כאיש אחד בלב אחד במילים: "נעשה ונשמע"
משום כך הקב"ה מביט בנו ובוחן את  התנהגותנו באם אנחנו עומדים בתנאים שהתחייבנו לקבל, כפי הכתוב:
"ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה"[שם  י"א,י"ב]
כדי להשיג את השלום הנכסף עלינו להיות מחוברים לעץ החיים- הלוא היא תורתנו הקדושה ,כפי שנאמר: "אם בחוקותיי  תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם: ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה...ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד.."[ויקרא  כ"ו,ב-ח]
התשובה לשאלה ג]
בשיר השירים נאמר: "כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות":[שיר השירים ב,ב]
ישנו פירוש האומר: "כדרך שהשושנה הזו נאה, בין החוחים - כך ישראל נאים במעשיהם מכל האומות"
הכוונה: כאשר עם ישראל  משמש דוגמא לעמים במעשים טובים ועשיית מצוות -בכך הוא מפיץ אור לכל העולם, כפי שנאמר: "והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך" [ישעיהו ס"ג]
יהי רצון שמדינת ישראל תלך ותפרח, ותפיץ אורה לכל העולם ודברי נבואה אלו יתממשו במהרה:

"כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום ראשון, 4 במאי 2014

לקראת יום הזיכרון לחללי צה"ל-הרהורי שלום באור התנ"ך/מאת: אהובה קליין

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
לקראת יום הזיכרון לחללי צה"ל- הרהורי שלום  באור התנ"ך
/ מאת: אהובה קליין.
כמידי שנה, טרם  שמחת יום העצמאות החל ב- ה' באייר -מקיימים אנו את יום הזיכרון לחללי צה"ל.
מתאחדים בכאב וגעגועים-כאיש אחד סביב זכר גיבורינו  שנלחמו כאריות ,חרפו נפשם למען המולדת.
הלבבות זועקים לשמים- עד מתי? דמעות נשפכות כמים, אימתי נזכה לשלום הנכסף? שהצימאון אליו רק הולך וגובר משנה לשנה.
מתוך עיון בספר הספרים, נבחין כי נושא השלום תמיד היה עניין בלתי נפרד מחיי האדם.
כבר בתחילת  ספר בראשית אנו פוגשים את היונה –אשר נשלחת פעמיים על ידי נח כדי לבדוק "הקלו המים מעל פני האדמה"?
בפעם ראשונה נאמר: "ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התיבה כי מים על פני הארץ"
בשנית ,כאשר נשלחה נאמר: "ויסף שלח את—היונה מן התיבה: ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה.."[בראשית ח,ט-י]
יש המפרשים : כי יונה זו מסמלת את עם ישראל אשר עד כה לא מצא שלווה בארצו ,ממש כאותה  יונה  שאינה מוצאת מנוח לכף רגלה, אלה רק בפעם שנייה בתום שבעה ימים-מגיעה אל המנוחה והנחלה.
כך עם ישראל ישיג ,בע"ה, את השלום בתקופת הגאולה -אשר לפי חשבון המקובלים-כבר נמצאת ממש בפתח.
גם רועי לוט ואברהם בתחילה רבו ביניהם על חלקת המרעה , עד שבא אליהם אברהם ואמר: "אל- נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רועיי ובין רועיך כי אנשים אחים אנחנו.." ויישר את ההדורים ביניהם.
ידועה שנאת עשיו ליעקב בשל לקיחת הברכה, כפי שנאמר: "וישטום עשיו את יעקב על- הברכה אשר ברכו אביו ויאמר עשיו בליבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי"[שם  כ"ז,מ"א]
ומנגד אנו  קוראים על שנאת האחים ליוסף:"...וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום"[בראשית ל"ז,ה]
השלום המיוחל מושג בתקופת שלמה המלך ,החכם מכל אדם,- ותשקוט הארץ ארבעים שנה.
ציורי תנ"ך/ שלמה המלך משוחח עם עולם החי/ ציירה: אהובה קליין (c)
"וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה"[מלכים-א,ה]
חוכמת שלמה התפרסמה בכל קצוות תבל והכול באו לחזות במלך נבון זה: "ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו"[שם ו,י"ד]
שלמה זכה גם לבנות את בית המקדש הראשון, בזכות שלא נשפך דם בימיו כי לא היו מלחמות.
וכך אמר לו אלוקים: "הבית הזה אשר אתה בונה , אם תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה ושמרת את כל מצוותי ללכת בהם  והקימותי את דבריי...ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמך ישראל"[שם ,ו,י"א]
מי ייתן ונשכיל להתאחד כאיש אחד בלב אחד ונקיים את הנאמר:
"אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותי תשמרו....וישבתם לבטח בארצכם: 
ונתתי שלום בארץ.."

[ויקרא כ"ו, ג-ח]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

סופו של המקלל/שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

סופו של המקלל

שיר מאת: אהובה קליין©

תקופה ארוכה נצר בליבו
טינה וקללות כלפי בוראו
לפתע להוציא זממו חשק
 מיד יצא המרצע מהשק.

הגיח מתוך אוהלו
חיש נשא רגלו
לעיני כל הסובבים
גידף בלשונו אלוקים.

הוא פרי באושים
רשעותו זורמת בעורקים
למשה מובא במהירות
דינו נחרץ בקפדנות.

אינו ראוי למחילה
קיצו נגזר בסקילה
למען יראו וייראו ישראל
גזר דינו של חוטא ונואל.


הערה: השיר בהשראת פרשת אמור[חומש ויקרא]

The end of the blasphemer
Song By: Ahuva Klein ©

Long period Netzer heart
Tina and curses under the provisions of
Suddenly feel like plotted out
Once let the cat out of the bag.

Emerged from the tent
Delivered quickly leg
Full view of everyone around
God cursed words.

He spoiled fruit
Wickedness flowing arteries
Moses brought quickly
Doomed carefully.

Not worthy of forgiveness
End is derived by stoning
For all to see Israel
Sentence Noel sinner.

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שני, 28 באפריל 2014

ציורי תנ"ך/ המקלל מובא אל משה למתן גזר דין/ציירה: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"ויקוב בן- האישה הישראלית את--השם ויקלל ויביאו אותו אל-- משה.."[ויקרא כ"ד,י"א]

הטכניקה: שמן על בד.

Biblical painting

Blasphemer brought before Moses

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

הרב אבינר