יום ראשון, 19 באוגוסט 2012

ציורי תנ"ך/ עונשה של עיר נידחת /ציירה: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"כי תשמע באחת עריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבת שם לאמור:יצאו אנשים בני-בליעל מקרבך וידיחו את-יושבי עירם לאמור: נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ודרשת וחקרת ושאלת היטב,והנה אמת נכון הדבר,נעשתה התועבה הזאת בקירבך: הכה תכה את-יושבי העיר ההיא לפי חרב,....ושרפת באש את-העיר ואת-כל-שללה כליל לה' אלוקיך,והייתה תל עולם,לא תיבנה עוד..."[דברים י"ג,י"גי-י"ח]
הטכניקה: שמן על בד.

ציורי תנ"ך /עונשה של עיר נידחת/ ציירה: אהובה  קליין(c)[שמן על בד
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

עיר נידחת/שיר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
עיר נידחת / שיר מאת : אהובה קליין (c)

הם לא עמדו בפיתויים
רחקו מיראת אלוקים
כסומא באפלה מגששים
יפלו ברשת אלילים.

מתוכם בני בלייעל
הסיטו גרמו מעל
מעיר ירוקה ופורחת
הפכוה עיר נידחת.

הם כעלה נידף ברוח
התנתקו מהעץ ביעף
חצבו בורות נשברים
עזבו מקור מים חיים.

בתום חקירת השופטים
חרב תגדע חיים
אש תצא מקרבם
תעלים לעד מקומם.

הערה: השיר בהשראת: פרשת ראה, חומש דברים
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת ראה- מדוע עיר נידחת תיענש בחומרה רבה?מאמר מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
מאמר מאת: אהובה קליין

אחד הנושאים בפרשת ראה: העיר הנידחת,
 וכך היא מתוארת בכתובים:
"כי תשמע באחת עריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבת שם לאמור: יצאו אנשים בני בלייעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם לאמור: נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם " [דברים י"ד,י"ג- י"ד]
כתוצאה מהחטא האמור לעיל- התורה מצווה על השופטים:"ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך..."[שם ט"ו]
והעונש:"הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב, החרם אותה ואת כל אשר בה- בהמתה  לפי  חרב ואת כל- שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לה' אלוקיך והייתה תל עולם ולא תיבנה עוד"
והתורה מחמירה מאד בהדגשתה:"ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב ה' מחרון אפו ונתן לך רחמים..." [שם י"ג, י"ח]
השאלות הנשאלות בנושא זה הן:
שאלה א] באילו תנאים נקראת העיר: "העיר הנידחת"?
שאלה ב] מדוע העונש כה קשה על תושבי המקום ובנוסף כל רכושם נענש גם כן?
שאלה ג] מדוע התורה מציינת כי אלוקים ייתן רחמים?
תשובה  לשאלה א] לפי  רש"י: מדובר בעיר שאנשיה הם אנשי בלייעל- כלומר שהם פרקו עול של מקום- הם חסרי יראת שמים.
הם באים  מתוך אותה עיר -מסיטים לעבוד עבודה זרה ואין מדובר בתושבי חוץ.
יש אף פעמים שמתוך המשפחה הקרובה ביותר קמים מסיטים כאלה- כפי שהתורה מציינת זאת:" [דברים י"ג, ז]"כי יסיתך אחיך בן אימך או בנך..."
מכאן לומדים שאין נעשית העיר נידחת , אלא עד שיקומו אנשים מתוכה
ויסיטו את תושבי המקום לעבוד אלילים.
התשובה  לשאלה ב] העונש על מעשה זה הוא עונש מוות ואיבוד כל הרכוש,
יש לכך שתי מטרות:1]המסית עשה מעשה בלתי יסולח:
 " כי ביקש להדיחך מעל ה' אלוקיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים..." [י"ג,י"א]
2]"וכל- ישראל ישמעו ויראון ולא- יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך" [שם י"ב]
לפי "אורח  חיים" : הקב"ה כועס מאד על המסיטים במיוחד- מאחר ועם קבלת התורה בהר סיני- התחייבו כל ישראל – כאיש אחד בלב אחד לא לעבוד לאלוהים אחרים!
לפי הזוהר הקדוש:השכינה מאד מצטערת וכואבת כאשר היא רואה ביזיון כה גדול שהרי נאמר:"עולם חסד יבנה"
ובתנאים אלה- לא רק שאדם אינו מסייע לחברו, אלא גורם להרס הסביבה הרוחנית,
ועל כך אלוקים מוכן להחריב את עולמו אשר בנה למען החסד כמו שכתוב בזוהר הקדוש:"לפי שהקב"ה בא לראות אותן כלים שבורים שלו ורואה שאין להם במה לשמוח, בוכה עליהם ועולה מעלה, מעלה"
והרי העולם רק מתקיים על חסד!
לכן גם הרכוש  נענש מהסיבה: שאם  עיר שלמה נכשלה בעבודה זרה, מכאן: שהם היו רחוקים מיראת אלוקים והחשיבו אך ורק את הגשמיות והממון- הדבר גרם להם להיות אטומים, כי נוח היה  להדיחם ולכן ראוי שגם רכושם וממונם - אשר גרמו לחטא- יאבדו לנצח.
התשובה  לשאלה ג: התורה מעוניינת שלא יחששו השופטים מהטלת עונש כה קשה על עיר נידחת, כאן התורה מבטיחה:"ונתן לך רחמים"
כיוון שהדבר מתבצע ע"פ צווי ה' ולמען כבוד שמים.
הדבר לא ישחית את מידותיו של המעניש, אלא התורה מבטיחה לחון אותו במידה של רחמים.
מכאן נלמד כי העולם מתקיים על חסד.
מי ייתן ועם ישראל ירבה בחסדים בין איש לרעהו  וביראת שמים תמידית ובע"ה  יתקיים בנו:"עולם חסד יבנה".אמן ואמן.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת ראה-משמעות הראיה בפרשה/מאמר מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
פרשת ראה- משמעות הראיה בפרשה / מאמר מאת אהובה קליין
הפרשה פותחת במילים:"ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"
נשאלת השאלה מדוע התורה כותבת- "ראה" בלשון יחיד בו בזמן שהמשך הפסוק כתוב בלשון רבים?
על כך כמה מהפירושים:
א]הגאון ר' אליהו מווילנא אומר: כאן משה רבנו מעוניין ללמד ולחנך את עם ישראל שאם יקום אדם ויאמר: הואיל וכולם הולכים בדרך מסוימת, גם אני אצטרף לדרכיהם ואין אני צריך לבדוק האם הדרך טובה ,או לא. על כך באה התורה ומזהירה את היחיד:"ראה"! עליך לבדוק את הדרך שאחרים הולכים בה- האם היא ראויה לך?האם היא טובה? האם היא ברוח התורה הקדושה?
ב] האבן עזרא טוען: תיקון כלל ישראל תלוי בתיקון הפרט,התורה דורשת מכל בן אדם שאם הוא מעוניין-
לחיות  בחברה טובה, תחילה יראה ויבדוק היכן עליו לשפר את מעשיו.
ג] בעל החתם סופר אומר:לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי-
 אם הוסיף מצווה הכריע לכף זכות את כל העולם ואם עשה עברה- הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה."ראה" כל מעשה שאתה עושה עשוי להשפיע על העולם כולו לכאן או לכאן- כלומר לברכה או קללה.
המשמעות של המילה:"ראה" = ראיה מלשון חוכמה- ראיית אמת  וחוכמת אמת באים מהקב"ה, כפי שנאמר:"כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב " [שמואל –א ט"ז, ז]רק הקב"ה מסוגל לראות את האמת המדויקת ואילו האדם רואה- כל אחד באופן  פרטי באופן שונה לפי מדרגתו וחוכמתו.
על הקב"ה נאמר:"אתה הראת לדעת"[דברים ד, ל"ב]
הקב"ה אומר לכל אדם: ראה היכן אתה נמצא? מה מצבך הרוחני? תחשוב על מהלך חייך והתכלית.
הקב"ה  מתבונן בכל אחד ואחד:"וראו כל בשר כי אני ה'" [יחזקאל כ"א,ד]
אין איש שיכול להתחמק מראייתו של ה' כפי שכתוב:"אם ייסתר איש במסתרים  ואני לא אראנו נאום ה'? הלא את השמים והארץ אני מלא" [ירמיהו כ"ג,כ"ד]
על כל אדם לראות את הטוב שבבריאה בדומה לקב"ה- כפי שנאמר:"וירא אלוקים כי טוב" [בראשית]
אנחנו קרבים לחודש הרחמים והסליחות ומן הראוי שכל אחד יבדוק ויראה מה מצבו הרוחני ויבדוק את מאזן חייו.
המילה: "ראה" – הן אותיות:"האר"
 כפי שאנחנו מתפללים  ופונים בבקשה  אל ה' יום, יום:"והאר עיננו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך".
במעמד הר סיני  נאמר:"וכל העם רואים את הקולות" [שמות כ, ט"ו]
יש ראיה שטחית ויש עמוקה יותר כפי שהדבר מתבטא בלימוד הגלוי שבתורה ולימוד תורת הנסתר.
נאמר:"והיו עינך רואות את מוריך..."[ישעיהו ל, כ]
יהי רצון ויתקיים בנו הפסוק:"קול צופייך נשאו קול יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון" [ישעיהו נ"ב,ח] שכולם יזכו לראות את המאור הגדול בתורה במהרה ובכך בע"ה נזכה בקרוב לגאולה שלמה.אמן ואמן.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ראיה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
ראיה / שיר מאת אהובה קליין.(c)

הרואה נתיב ללא מכשולים
עטור עצי אלונים
רגוע כים נטול גלים-
עשוי להיכנע לפיתויים.

במהלך הליכתו יתבונן
אל אופק שלא תכנן
הפתעת ברקנים מרקדת בפניו,
מהמורות, נחשים- לוכדים עיניו.

אך יש ויראה שביל עפר,
תחילתו זרוע  קוץ ודרדר.
יצעד לתוכו ללא היסוסים
בסופו יגלה מרבד פרחים.

לא כל הנוצץ זהב,
"כי האדם יראה לעיניים
וה' יראה ללבב."

הערה: השיר נכתב בהשראת פרשת: ראה.
שם הפרשה מלמד אותנו את גודל ומשמעות הראיה.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שבת, 18 באוגוסט 2012

ציורי תנ"ך/הבאת עולות וזבחים למקדש/ציירה :אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי..." [ישעיהו נ"ו,ז]
הטכניקה: שמן על בד.5u3wlfcmp7g1aqej73qx.jpg
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום רביעי, 15 באוגוסט 2012

מקום המקדש/שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
מקום המקדש /שיר מאת: אהובה קליין ©

מימים ימימה מקום קדוש
בנשמה ובלב תמיד קרוב
שם עקד אברהם בנו
רוח נבואה דבקה בו.

הר המוריה ניחוח עילאי
מעליו ענן בוהק  כראי
בו יבחין אבי האבות
מלאך יברכהו מטר ברכות.

זהו מקום המקדש
בכסף מלא נרכש
בנחלת בנימין  נבנה
ישראל בצל שכינה.

הערה: השיר בהשראת  פרשת ראה[חומש דברים]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

הרב אבינר